Wyniki wyszukiwania dla "apache-httpclient-4.x"

1 odpowiedź

Dynamiczna konfiguracja klienta HTTP Apache

5 odpowiedzi

Jak mogę wyświetlić wszystkie nagłówki HTTP podczas korzystania z klienta DefaultHTTPClient?

Podczas korzystania z

2 odpowiedź

klient http apache org.apache.http.NoHttpResponseException: serwer docelowy nie odpowiedział

Używam klienta http apache do przetestowania mojego WS. Napisałem WS w koszulce. Adres URL tego WS to

4 odpowiedź

Mocking Apache HTTPClient za pomocą Mockito

Usiłuję wyszydzić interfejs Apache HttpClient w celu wyśmiewania jednej z wymienionych poniżej metod, aby zwrócić odpalony obiekt JSON w odpowiedzi.

11 odpowiedzi

Jak uniemożliwić klientowi HTTP apache śledzenie przekierowania

2 odpowiedź

java.lang.NoSuchFieldError: org.apache.http.message.BasicLineFormatter.INSTANCE

2 odpowiedź

Generowanie HttpRequest z określonego IP w Javie

Używam Apache HttpClient do generowania żądania Post i przesyłania danych. Ponieważ zdalna aplikacja przekazuje adres IP użytkownika, który przesyła dane, ch...

1 odpowiedź

SSLHandshakeException: nazwa hosta w certyfikacie nie pasuje

Piszę system, który musi utworzyć wieloczęściowy post na serwerze (program innej firmy o nazwie ARX, który jest aktualnie uruchomiony na localhost podczas tw...

4 odpowiedź

Podstawowa autoryzacja HttpClientBuilder

1 odpowiedź

przy użyciu modernizacji z trwałością Cookie