Wyniki wyszukiwania dla "foreign-keys"

2 odpowiedź

FK na pojedynczej kolumnie odnoszącej się do kolumny z kompozytowego PK

Nie można utworzyć / znaleźć logiki w celu zastosowania FK w kolumnie tabeli podrzędnej odnoszącej się do kolumny z kompozytowego PK tabeli nadrzędnej.

7 odpowiedzi

Dwa klucze obce zamiast podstawowego

Zastanawiałem się, czy istnieje możliwość utworzenia tabeli bez klucza podstawowego, ale z dwoma kluczami obcymi, gdzie pary kluczy obcych są zawsze różne? N...

1 odpowiedź

Tworzenie relacji jednostki z polami o zmienionej nazwie i kluczem innym niż podstawowy w tabeli podstawowej

Poniżej znajdują się dwie tabele częściowe, w których próbuję zdefiniować relację klucza obcego.

1 odpowiedź

Jak dodać klucz obcy (MySQL)

Jestem bardzo nowy w SQL i próbuję wykonać prostą ALTER TABLE, aby utworzyć nową kolumnę i użyć jej jako klucza obcego, aby odwołać się do innej prostej tabe...

3 odpowiedź

Połącz tabelę dwa razy - na dwóch różnych kolumnach tej samej tabeli

Mam bardzo mylącą bazę danych z tabelą, która zawiera dwie wartości, których potrzebuję w osobnej tabeli. Oto mój problem:

2 odpowiedź

MongoDB przechowujący tablice obiektów ObjectId

W mojej bazie danych muszę przechowywać tablicę identyfikatorów obiektów. Co powinienem użyć? Coś takiego:

2 odpowiedź

Dlaczego odwoływanie się do wiersza SQLite powoduje niezgodność klucza obcego?

2 odpowiedź

Struktura podmiotu Aktualizacja za pomocą podmiotu powiązanego

Korzystam z EF, aby spróbować zaktualizować obiekt za pomocą ASP.NET. Tworzę obiekt, ustawiając jego właściwości, a następnie przekazując go z powrotem do EF...

1 odpowiedź

KASKADA Usuń w tabeli odniesienia do wielu osób

1 odpowiedź

Rails has_one z nazwą klasy i kluczem obcym