Wyniki wyszukiwania dla "datacontext"

4 odpowiedź

Kontrola użytkownika przy użyciu niewłaściwego kontekstu danych

4 odpowiedź

Zapisywanie elementu FrameworkElement z jego DataContext do pliku obrazu nie powiedzie się

Mam prosty UserControl o nazwie UserControl1, który zawiera TextBlock:

3 odpowiedź

Niespójny problem z dostępnością [duplikat]

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Niespójny błąd dostępności z następującym kodem c #. Dlaczego? [/questions/524761/inconsistent-accessibility-error-with-the-following-c-sharp-code-why] 3 odpowiedziŚledzę serię samouczków Rob Conery MVC ...

4 odpowiedź

Jak utworzyć instancję obiektu DataContext w XAML

1 odpowiedź

Kontekst danych Mojej Kontroli WPF zastępuje Rodzice

W moim głównym oknie staram się powiązać z boolem. Ale zamiast tego wygląda to w kontekście danych mojej kontroli niestandardowej. Jeśli nie przypiszę DataCo...

1 odpowiedź

Entity Framework 4.1: jak pracować z kontekstem danych czasu życia na połączenie?

Według tegosłupek, Używam kontekstu danych na wywołanie, więc w każdej metodzie mojej usługi WCF używamza pomocą bloku stworzyć nowy kontekst danych.Ale mam ...

2 odpowiedź

Jak usunąć zmiany w LinqToSql?

Mam combobox w mojej aplikacji WPF, który jest połączony z moją listą obiektów w moim modelu widoku. Kiedy użytkownik wprowadza zmiany w wybranym obiekcie, a...

3 odpowiedź

Powiązanie danych WPF: Jak uzyskać dostęp do kontekstu danych „rodzica”?

Mam listę (patrz poniżej) zawartą w oknie. Okna

5 odpowiedzi

WPF Pokaż dane z wielu DataContexts w ToolTip z ItemsControl

Próbuję wyświetlić podpowiedź dla elementu wygenerowanego przez

1 odpowiedź

Jak zmienić DataContext przycisku na rodziców nadrzędnych DataContext?

Mam 2 klasy w WPF:SpotkanieLudzieW spotkaniu mam 2