CALayer.contents nie wyświetla się poprawnie w AVMutableComposition

Mam bardzo prostą metodę, która generuje wideo ze statycznym obrazem tła, który obejmuje całą kompozycję wideo i mniejszy, częściowo przezroczysty obraz (styl znaku wodnego), który znajduje się na dole wideo.

Obraz tła jest renderowany poprawnie i wygląda dokładnie tak samo, jak wygląda w przeglądarce obrazów. Jednak obraz, który ma być renderowany na dole wideo, jest przekrzywiony / zniekształcony.

Źródło można pobrać tutaj, na GitHub.

Oczekiwany wynik mojego kodu (makieta żądanego wyjścia wideo):

Rzeczywisty wynik mojego kodu (częściowy zrzut ekranu z symulatora iOS):

Jak widać, obraz stopki jest przekrzywiony pod kątem 45 stopni i trochę pofalowany.

Poniżej znajduje się kod, którego aktualnie używam do generowania wideo. Wypróbowałem każdą możliwą kombinację treści Grawitacja dla obrazu stopki, bez powodzenia. Każdy inny przykład, który widziałem, po prostu ustawia CGImageRef na warstwiecontents następnie ustawiabounds, position ianchorPoint do ich odpowiednich wartości. Nie widziałem żadnych innych przykładów, które ustawiałyby inne właściwości. Przeczytałem prawie całą dokumentację AVFoundation, aby sprawdzić, czy są ustawienia, których brakuje, ale jeszcze nie natknąłem się na nic oczywistego.

Wszelkie sugestie byłyby bardzo mile widziane. Dzięki!

Deklaracje interfejsu:

CGSize _renderingSize;
float _displayDuration;

AVMutableComposition *mutableComposition;
AVMutableVideoComposition *videoComposition;
AVMutableCompositionTrack *mutableCompositionVideoTrack;
AVAssetExportSession *exporter;

Ustawienia ViewDidLoad:

_renderingSize = CGSizeMake(640, 360);
_displayDuration = 2.0;

Blok kodu renderującego:

  mutableComposition = [AVMutableComposition composition];
  mutableCompositionVideoTrack = [mutableComposition addMutableTrackWithMediaType:AVMediaTypeVideo preferredTrackID:kCMPersistentTrackID_Invalid];

  videoComposition = [AVMutableVideoComposition videoComposition];
  videoComposition.renderSize = _renderingSize;
  videoComposition.frameDuration = CMTimeMake(1, 30);

  CALayer *parentLayer = [CALayer layer];
  CALayer *videoLayer = [CALayer layer];
  parentLayer.frame = CGRectMake(0, 0, videoComposition.renderSize.width, videoComposition.renderSize.height);
  videoLayer.frame = CGRectMake(0, 0, videoComposition.renderSize.width, videoComposition.renderSize.height);
  [parentLayer addSublayer:videoLayer];

  videoComposition.animationTool = [AVVideoCompositionCoreAnimationTool videoCompositionCoreAnimationToolWithPostProcessingAsVideoLayer:videoLayer inLayer:parentLayer];

  NSString *path = [[NSBundle mainBundle] pathForResource:@"blank_1080p" ofType:@"mp4"];
  NSURL *url = [NSURL fileURLWithPath:path];
  AVAsset *asset = [AVAsset assetWithURL:url];
  AVAssetTrack *track = [[asset tracksWithMediaType:AVMediaTypeVideo] objectAtIndex:0];
  [mutableCompositionVideoTrack insertTimeRange:CMTimeRangeMake(kCMTimeZero,CMTimeMakeWithSeconds(_displayDuration, 600)) ofTrack:track atTime:kCMTimeZero error:nil];

  CALayer *imageLayer = [CALayer layer];
  imageLayer.bounds = parentLayer.frame;
  imageLayer.anchorPoint = CGPointMake(0.5, 0.5);
  imageLayer.position = CGPointMake(CGRectGetMidX(imageLayer.bounds), CGRectGetMidY(imageLayer.bounds));
  imageLayer.contents = (id)[UIImage imageNamed:@"background.png"].CGImage;
  imageLayer.contentsGravity = kCAGravityResizeAspectFill;
  [parentLayer addSublayer:imageLayer];

  UIImage *testImage = [UIImage imageNamed:@"bannerTextLayer.png"];

  CALayer *footerLayer = [CALayer layer];
  footerLayer.bounds = CGRectMake(0, 0, 540, 40);
  footerLayer.anchorPoint = CGPointMake(0.5, 0.5);
  footerLayer.position = CGPointMake(CGRectGetMidX(footerLayer.bounds), CGRectGetMidY(footerLayer.bounds));
  footerLayer.contents = (id)testImage.CGImage;
  footerLayer.contentsGravity = kCAGravityResizeAspectFill;
  [parentLayer addSublayer:footerLayer];

  AVMutableVideoCompositionInstruction *instruction = [AVMutableVideoCompositionInstruction videoCompositionInstruction];
  instruction.timeRange = CMTimeRangeMake(kCMTimeZero, CMTimeMakeWithSeconds(_displayDuration, 600));
  videoComposition.instructions = @[instruction];

  exporter = [[AVAssetExportSession alloc] initWithAsset:mutableComposition presetName:AVAssetExportPresetHighestQuality];
  exporter.outputURL = videoURL ;
  exporter.videoComposition = videoComposition;
  exporter.outputFileType= AVFileTypeMPEG4;
  exporter.timeRange = CMTimeRangeMake(kCMTimeZero, CMTimeMakeWithSeconds(_displayDuration, 600));
  exporter.shouldOptimizeForNetworkUse = YES;

  [exporter exportAsynchronouslyWithCompletionHandler:^(void){
    switch (exporter.status) {
      case AVAssetExportSessionStatusFailed:{
        NSLog(@"Fail: %@", exporter.error);
        break;
      }
      case AVAssetExportSessionStatusCompleted:{
        NSLog(@"Success");

        dispatch_async(dispatch_get_main_queue(), ^{
          if (self.moviePlayer)
            [self.moviePlayer.view removeFromSuperview];

          self.moviePlayer = [[MPMoviePlayerController alloc] initWithContentURL:videoURL];

          self.moviePlayer.view.frame = CGRectMake(0, 0, 320, 180);
          [self.moviePlayer setControlStyle:MPMovieControlStyleNone];

          [self.previewView addSubview:self.moviePlayer.view];
          [self.moviePlayer play];

        });

        break;
      }
      default:
        break;
    }
  }];

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion