Wyniki wyszukiwania dla "json"

2 odpowiedź

Kiedy w JSON można pominąć cytaty?

Wydaje się, że jest to jedna z najlepiej strzeżonych tajemnic JSON: Kiedy dokładnie możesz pominąć cudzysłowy wokół ciągu - a jakie cytaty (pojedyncze lub po...

2 odpowiedź

Generowanie formularzy HTML z JSON lub XML feed za pomocą JQuery

Chciałbym utworzyć formularz HTML oparty na danych XML lub JSON za pomocą Jquery, a także planuję zweryfikować wszystkie pola formularza, które mogą być pust...

3 odpowiedź

Renderowanie JSON w kontrolerze

Czytałem książkę i rozdział o kontrolerach, kiedy mówi o renderowaniu rzeczy, dla JSON ma taki przykład, ale nie zawiera szczegółów, więc nie mogłem zrozumie...

3 odpowiedź

REST vs. RPC w PHP [zamknięte]

Buduję własną stronę Ajax i rozważam międzyRESZTA i RPC.Jeśli mój serwer obsługiwał serwlety, które właśnie instalowałemwytrwać i zakończ problem, ale mój se...

2 odpowiedź

Różnica między właściwościami konwertera i elementu MemberConverter Json.NET's JsonProperty

The

2 odpowiedź

Wywołanie ajax do wypełnienia pól formularza z zapytania bazy danych, gdy zmienia się wartość wyboru

Przeglądałem pytania tutaj i nie mogę znaleźć dokładnej odpowiedzi na pytanie :( ale udało mi się coś uzyskać.Mam pole wyboru formularza, które wypełniam z z...

1 odpowiedź

Registrer MappingJackson2HttpMessageConverter na wiosnę 3.1.2 z adnotacjami JAXB

Mam wiele encji z adnotacjami JAXB, które chciałbym przekonwertować na JSON za pomocą konwertera komunikatów.Wiem, że mój ObjectMapper, który odczytuje prace...

1 odpowiedź

Użyj Moxy jako domyślnej implementacji JAXB

Aby użyć Moxy jako implementacji JAXB, należy dodać plik o nazwie jaxb.properties w folderze z klasami domeny aplikacji i dołączyć następujący wiersz

4 odpowiedź

Android JSON po odpowiedzi „kod statusu 500” i wiersz statusu „Wewnętrzny błąd serwera”

jakie są możliwe przyczyny (możliwości) otrzymania błędu 500 i wewnętrznego serwera jako kodu stanu i linii statusu odpowiedzi json post. kod doskonale dział...

2 odpowiedź

Jak zabezpieczyć WebHttpBinding?