Wyniki wyszukiwania dla "hadoop"

1 odpowiedź

kopiowanie hadoop z hdfs do S3

Z sukcesem ukończyłem pracę w wektoryzacji kornaka w Amazon EMR (używającMahout na Elastic MapReduce jako odniesienie). Teraz chcę skopiować wyniki z HDFS do...

1 odpowiedź

Wektoryzacja w Apache Mahout

3 odpowiedź

Jak zaplanować zadania mapy Hadoop w wielordzeniowym klastrze 8 węzłów?

Mam program „tylko mapa” (faza bez redukcji). Rozmiar pliku wejściowego jest wystarczająco duży, aby utworzyć 7 zadań mapowych i zweryfikowałem to, patrząc n...

2 odpowiedź

Zmniejszenie nie powiodło się z powodu próby zadania nie zgłosiło statusu przez 600 sekund. Zabicie! Rozwiązanie?

Faza redukcji zadania kończy się niepowodzeniem:nie powiodło się Zmniejsz zadania przekroczył dozwolony limit.Przyczyną niepowodzenia każdego zadania jest:Za...

3 odpowiedź

Ustaw użytkownika systemu hadoop na klienta osadzonego w aplikacji WWW Java

Chciałbym przesłać zadania MapReduce z aplikacji WWW java do zdalnego klastra Hadoop, ale nie mogę określić, do którego użytkownika zadanie ma zostać przesła...

1 odpowiedź

Hadoop - Jak reduktor pobiera dane?

1 odpowiedź

Polecenie do wykonania klauzuli NOT IN

3 odpowiedź

Jak zachować plik dziennika zadań PIG, gdy się powiedzie.

2 odpowiedź

Jak przerwać zadanie MR wewnątrz programu odwzorowującego (lub reduktora)

Próbowałem rzucić IOExceptions w metodzie mapy, ale zadanie MR nie zostało zatrzymane. Zadanie zostanie zatrzymane po zgłoszeniu ton wyjątku IOException. Czy...

1 odpowiedź

Prosty przykład zapytania oata?

Próbuję przekonwertować prosty przepływ pracy na oozie. Próbowałem przeglądać przykłady oozie, ale są nieco przesadne. W efekcie chcę uruchomić zapytanie i w...