Wszystkie pytania przez #future

2 odpowiedź

Mapuj wyjątek nieudanej przyszłości

Jaki jest najczystszy sposób

7 odpowiedzi

Scala - ScheduledFuture

Próbuję zaimplementować zaplanowaną przyszłość w Scali. Chciałbym, żeby poczekał określony czas, a następnie wykonał ciało. Do tej pory wypróbowałem następuj...

2 odpowiedź

Kontrakty terminowe na blokowanie połączeń w Scali

1 odpowiedź

Wyjątki Akka Futures

Co się stanie, gdy aktor przyszłości rzuci wyjątek?Zgodnie z dokumentacją Akka pod adresemhttp://doc.akka.io/docs/akka/snapshot/scala/futures.html:Nie ma zna...

2 odpowiedź

Pozbądź się gniazdowania Scala Future

3 odpowiedź

Jak mogę uczynić przyszłość przyszłości jednym obiektem przyszłości?

Env: Akka 2.1, wersja scala 2.10.M6, JDK 1.7, u5Teraz jest mój problem: mam:

3 odpowiedź

W jaki sposób Scala Futures łączy się z flatMap?

Pracuję nad wykorzystaniem Futures po raz pierwszy w Scali i pracuję nad przykładem użycia kombinatora flatMap; Obserwowałem tę dyskusję:http://docs.scala-la...

3 odpowiedź

Kontrakty terminowe nie działają przed zakończeniem programu

Próbowałem odtworzyć przykład na nowej Scali 2.10funkcja futures. Kod, którego użyłem to:

1 odpowiedź

Prawidłowa implementacja wielowątkowości Java Future

W moim serwletu klikam kilka adresów URL, aby sprawdzić ich status i zwrócić odpowiedź użytkownikowi.Uderzanie w żądania wielopłaszczyznowe zajmuje dużo czas...

3 odpowiedź

konwersja przyszłości Akki [A] na przyszłość [albo [Wyjątek, A]]