Jak wyświetlić okno logowania do systemu Windows?

Jak wyświetlić okno dialogowe logowania do systemu Windows w oknachWPF podanie?

 Nasser Hadjloo17 maj 2012, 06:58
To duplikat pytania, spróbuj wyszukać przed przesłaniem nowych pytań. Powoduje to mniej pytań, bogatsze treści. tnx

questionAnswers(2)

QuestionSolution

Napisałem do tego klasę pomocnika. Pokazuje okno dialogowe logowania „XP Style”, a nie to, które pokazałeś na zrzucie ekranu, ale będziesz mógł przejść od tego miejsca, aby wyświetlić także „nowe” okno dialogowe:

public static class UserHelper
{
  [Flags]
  public enum CREDUI_FLAGS
  {
    INCORRECT_PASSWORD = 0x1,
    DO_NOT_PERSIST = 0x2,
    REQUEST_ADMINISTRATOR = 0x4,
    EXCLUDE_CERTIFICATES = 0x8,
    REQUIRE_CERTIFICATE = 0x10,
    SHOW_SAVE_CHECK_BOX = 0x40,
    ALWAYS_SHOW_UI = 0x80,
    REQUIRE_SMARTCARD = 0x100,
    PASSWORD_ONLY_OK = 0x200,
    VALIDATE_USERNAME = 0x400,
    COMPLETE_USERNAME = 0x800,
    PERSIST = 0x1000,
    SERVER_CREDENTIAL = 0x4000,
    EXPECT_CONFIRMATION = 0x20000,
    GENERIC_CREDENTIALS = 0x40000,
    USERNAME_TARGET_CREDENTIALS = 0x80000,
    KEEP_USERNAME = 0x100000,
  }


  public enum CredUIReturnCodes
  {
    NO_ERROR = 0,
    ERROR_CANCELLED = 1223,
    ERROR_NO_SUCH_LOGON_SESSION = 1312,
    ERROR_NOT_FOUND = 1168,
    ERROR_INVALID_ACCOUNT_NAME = 1315,
    ERROR_INSUFFICIENT_BUFFER = 122,
    ERROR_INVALID_PARAMETER = 87,
    ERROR_INVALID_FLAGS = 1004,
    ERROR_BAD_ARGUMENTS = 160
  }


  [StructLayout(LayoutKind.Sequential, CharSet = CharSet.Unicode)]
  public struct CREDUI_INFO
  {
    public int cbSize;
    public IntPtr hwndParent;
    public string pszMessageText;
    public string pszCaptionText;
    public IntPtr hbmBanner;
  }


  [DllImport("credui", EntryPoint = "CredUIPromptForCredentialsW", CharSet = CharSet.Unicode)]
  private static extern CredUIReturnCodes CredUIPromptForCredentials(ref CREDUI_INFO creditUR, string targetName, IntPtr reserved1, int iError, StringBuilder userName, int maxUserName, StringBuilder password, int maxPassword, [MarshalAs(UnmanagedType.Bool)] ref bool pfSave, CREDUI_FLAGS flags);

  [DllImport("credui", EntryPoint = "CredUIParseUserNameW", CharSet = CharSet.Unicode)]
  private static extern CredUIReturnCodes CredUIParseUserName(string userName, StringBuilder user, int userMaxChars, StringBuilder domain, int domainMaxChars);

  const int MAX_USER_NAME = 100;
  const int MAX_PASSWORD = 100;
  const int MAX_DOMAIN = 100;

  public static CredUIReturnCodes PromptForCredentials(System.Windows.Window parentWindow, ref CREDUI_INFO creditUI, string targetName, int netError, out string domainName, out string userName, out string password, ref bool save, CREDUI_FLAGS flags)
  {
    userName = String.Empty;
    domainName = String.Empty;
    password = String.Empty;

    creditUI.cbSize = Marshal.SizeOf(creditUI);
    creditUI.hwndParent = new WindowInteropHelper(parentWindow).Handle;

    StringBuilder user = new StringBuilder(MAX_USER_NAME);
    StringBuilder pwd = new StringBuilder(MAX_PASSWORD);
    CredUIReturnCodes result = CredUIPromptForCredentials(ref creditUI, targetName, IntPtr.Zero, netError, user, MAX_USER_NAME, pwd, MAX_PASSWORD, ref save, flags);
    if (result == CredUIReturnCodes.NO_ERROR)
    {
      string tempUserName = user.ToString();
      string tempPassword = pwd.ToString();

      StringBuilder userBuilder = new StringBuilder();
      StringBuilder domainBuilder = new StringBuilder();

      CredUIReturnCodes returnCode = CredUIParseUserName(tempUserName, userBuilder, int.MaxValue, domainBuilder, int.MaxValue);
      switch (returnCode)
      {
        case CredUIReturnCodes.NO_ERROR:
          userName = userBuilder.ToString();
          domainName = domainBuilder.ToString();
          password = tempPassword;
          return returnCode;

        case CredUIReturnCodes.ERROR_INVALID_ACCOUNT_NAME:
          userName = tempUserName;
          domainName = String.Empty;
          password = tempPassword;
          return returnCode;

        default:
          return returnCode;
      }
    }

    return result;
  }
}

Przywołuję to za pomocą:

UserHelper.CREDUI_INFO info = new UserHelper.CREDUI_INFO();
info.pszCaptionText = host;
info.pszMessageText = "Please log in:";

UserHelper.CREDUI_FLAGS flags = UserHelper.CREDUI_FLAGS.GENERIC_CREDENTIALS |
                UserHelper.CREDUI_FLAGS.ALWAYS_SHOW_UI |
                UserHelper.CREDUI_FLAGS.DO_NOT_PERSIST |                        
                UserHelper.CREDUI_FLAGS.VALIDATE_USERNAME |
                UserHelper.CREDUI_FLAGS.INCORRECT_PASSWORD;

UserHelper.CredUIReturnCodes result = UserHelper.PromptForCredentials(this, ref info, host, 0, out domainName, out userName, out password, ref saveSettings, flags);

yourAnswerToTheQuestion