Usługa danych WCF daje 404 podczas tworzenia żądań OData dla typów pochodnych

Myślę, że brakuje mi sztuczki, aby uzyskać usługi danych WCF / OData / Inheritance working; Stworzyłem kilka prostych tabel:

create table Super 
(
superID int IDENTITY(1,1) not null PRIMARY KEY, 
supername nvarchar(55),
)


create table sub
(
superID int not null,
extraData nvarchar(100),
FOREIGN KEY (superID) REFERENCES Super(superID)
)


insert Super values('abc')
insert Super values('def')
insert Super values('ghi')
insert Super values('jkl')
insert Super values('mno')


insert sub values(1, 'pqrstu')
insert sub values(3, 'vwxyz')

Wciągnął je do edytora edmx, zastąpił auto relacji utworzone przez dziedziczenie, które generuje:

namespace WebApplication3
{
#region Contexts

public partial class Entities : ObjectContext
  {    ....  }

#endregion

#region Entities

[EdmEntityTypeAttribute(NamespaceName="Model", Name="sub")]
[Serializable()]
[DataContractAttribute(IsReference=true)]
public partial class sub : Super
  {
  #region Factory Method
  ...
  #endregion
  #region Primitive Properties

  [EdmScalarPropertyAttribute(EntityKeyProperty=false, IsNullable=true)]
  [DataMemberAttribute()]
  public global::System.String extraData
  ...

  #endregion

  }


[EdmEntityTypeAttribute(NamespaceName="Model", Name="Super")]
[Serializable()]
[DataContractAttribute(IsReference=true)]
[KnownTypeAttribute(typeof(sub))]
public partial class Super : EntityObject
  {
  #region Factory Method
  ...

  #endregion
  #region Primitive Properties


  [EdmScalarPropertyAttribute(EntityKeyProperty=true, IsNullable=false)]
  [DataMemberAttribute()]
  public global::System.Int32 superID
  ...


  [EdmScalarPropertyAttribute(EntityKeyProperty=false, IsNullable=true)]
  [DataMemberAttribute()]
  public global::System.String supername
  ...

  #endregion

  }

#endregion

}

skonfiguruj usługę do korzystania z V3:

namespace WebApplication3
  {
  public class WcfDs : DataService<Entities>
    {
    public static void InitializeService(DataServiceConfiguration config)
      {
      config.SetEntitySetAccessRule("*", EntitySetRights.AllRead);
      config.DataServiceBehavior.MaxProtocolVersion = DataServiceProtocolVersion.V3;
      }
    }
  }

Sprawdzanie Supers działa dobrze:

http://localhost:8384/WcfDs.svc/Supers

Wypróbowałem wiele adresów URL na próżno próbując uzyskać typy pochodne:

http://localhost:8384/WcfDs.svc/Supers/Model.sub/
http://localhost:8384/WcfDs.svc/Supers(1)/Model.sub/
http://localhost:8384/WcfDs.svc/Supers/WebApplication3.sub/
http://localhost:8384/WcfDs.svc/Supers(1)/WebApplication3.sub/
....

ale zawsze otrzymuję odpowiedź 404 Resource not found. czego mi brakuje?

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion