Dodaj wspólną legendę dla połączonych ggplots

Mam dwa ggplots, które ustawiam poziomogrid.arrange. Przejrzałem wiele postów na forum, ale wszystko, co próbuję, wydaje się być poleceniami, które są teraz aktualizowane i nazwali coś innego.

Moje dane wyglądają tak;

# Data plot 1                  
    axis1   axis2  
group1 -0.212201 0.358867
group2 -0.279756 -0.126194
group3 0.186860 -0.203273
group4 0.417117 -0.002592
group1 -0.212201 0.358867
group2 -0.279756 -0.126194
group3 0.186860 -0.203273
group4 0.186860 -0.203273

# Data plot 2  
    axis1   axis2
group1 0.211826 -0.306214
group2 -0.072626 0.104988
group3 -0.072626 0.104988
group4 -0.072626 0.104988
group1 0.211826 -0.306214
group2 -0.072626 0.104988
group3 -0.072626 0.104988
group4 -0.072626 0.104988

#And I run this:
library(ggplot2)
library(gridExtra)


groups=c('group1','group2','group3','group4','group1','group2','group3','group4')

x1=data1[,1]
y1=data1[,2]

x2=data2[,1]
y2=data2[,2]

p1=ggplot(data1, aes(x=x1, y=y1,colour=groups)) + geom_point(position=position_jitter(w=0.04,h=0.02),size=1.8)

p2=ggplot(data2, aes(x=x2, y=y2,colour=groups)) + geom_point(position=position_jitter(w=0.04,h=0.02),size=1.8)

#Combine plots
p3=grid.arrange(
p1 + theme(legend.position="none"), p2+ theme(legend.position="none"), nrow=1, widths = unit(c(10.,10), "cm"), heights = unit(rep(8, 1), "cm")))

Jak wyodrębnić legendę z dowolnej z tych fabuł i dodać ją do dołu / środka połączonej działki?

questionAnswers(7)

yourAnswerToTheQuestion