Jak zmienić rozmiar czcionki w direct.label?

Nie mogę zmienić rozmiaru czcionki w bezpośrednim znaczniku (z pakietu directlabels) wykresu ggplot2. Poniżej znajduje się powtarzalny przykład - nie ma problemu z obracaniem etykiet o 45 stopni, czyniąc je pogrubionymi, szeryfowymi i 50% przezroczystymi (wszystkie inne argumenty na liście na końcu kodu poniżej) - ale nie mogę kontrolować rozmiar czcionki. (Naprawdę nie chcę, żeby były 25, to tylko do testowania ....)

Czy czegoś brakuje, czy jest to błąd?

<code>library(ggplot2)
library(scales)
library(directlabels)
df <- data.frame(x = rnorm(26), y=rnorm(26), let=letters)
p <- ggplot(df, aes(x, y, color=let)) + geom_point() 
direct.label(p, 
    list("top.points", rot=45, fontsize=25, 
        fontface="bold", fontfamily="serif", alpha=0.5))
</code>

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion