Wyniki wyszukiwania dla "r"

1 odpowiedź

Ile elementów w wektorze jest większych niż x bez użycia pętli

Jeśli mam następujący wektor:

4 odpowiedź

Wyświetlanie tekstu poniżej wykresu wygenerowanego przez ggplot2

1 odpowiedź

Tworzenie wykresu trajektorii za pomocą R

Chcę utworzyć wykres trajektorii mojego zbioru danych, jak wykres rozrzutu X, Y, ale punkty danych są połączone linią za pomocą strzałki (gdzie strzałka wska...

1 odpowiedź

Czytanie tekstu danych arabskich w R i wykresie ()

2 odpowiedź

Ustaw szerokość strony w Knitr dla wyjścia md lub HTML

Mam knitr, aby stworzyć wynik mojej analizy statystycznej wraz z liczbami. Moja analiza ma wiele poziomów oznaczonych nagłówkami. Aby uzyskać ładną stronę ht...

3 odpowiedź

Nie można zainstalować rJava w R 3.0 w Ubuntu 13.04

Nie jestem w stanie zadzwonić

3 odpowiedź

ggplot2 - Histogram wielogrupowy z proporcjami w grupie zamiast częstotliwości

Mam trzy kohorty uczniów zidentyfikowane przez

1 odpowiedź

Ponowne zdefiniowanie funkcji w pakiecie R

1 odpowiedź

Rcpp: zalecana struktura kodu przy użyciu ramek danych z Rcpp (inline)

1 odpowiedź

Kwadratowy splajn