Utwórz obiekt NSManagedObject bez zapisywania? [duplikować]

Możliwy duplikat:
Store, ale nie zapisuj NSManagedObject do CoreData?

Muszę utworzyć obiekt NSManagedObject bez zapisywania go, jak mogę to zrobić?

Powodem, dla którego chcę to zrobić, jest to, że aplikacja ma konfigurację, w której użytkownik wprowadza swoje dane, jednak chcę zapisać obiekt tylko po zakończeniu konfiguracji (mają możliwość anulowania, w którym to przypadku obiekt musi być odrzucony bez zapisania, dlatego nie chcę go od razu wstawiać).

Próbowałem wstawić jeden bez kontekstu, ale aplikacja ulega awarii.

Próbowałem:

<code>GuestInfo *guest;
guest = (GuestInfo *)[NSEntityDescription insertNewObjectForEntityForName:@"GuestInfo" inManagedObjectContext:nil];
</code>

Powoduje to awarię z następującym komunikatem o błędzie:

<code>'NSInternalInconsistencyException', reason: '+entityForName: could not locate an NSManagedObjectModel for entity name 'GuestInfo''
</code>

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion