Zapisywanie obrazu do podstawowych danych

Jestem nowicjuszem związanym z podstawowymi danymi. Czy ktokolwiek mógłby mi pomóc w dostarczeniu odpowiednich kroków / samouczka pokazujących, jak zapisywać obrazy do podstawowych danych i ich powtórzenia. Mogę już przechowywać dane ciągu, ale moja aplikacja ulega awarii podczas próby zapisania obrazu. Aby zapisać:

<code>DataEvent *event = (DataEvent *)[NSEntityDescription insertNewObjectForEntityForName:@"DataEvent"
                             inManagedObjectContext:managedObjectContext];
NSURL *url2 = [NSURL URLWithString:@"xxxxxxxxxxxxxxx SOME URL xxxxxxxxxxxx"];

NSData *data = [[NSData alloc] initWithContentsOfURL:url2];
imageSave=[[UIImage alloc]initWithData:data];
NSData * imageData = UIImageJPEGRepresentation(imageSave, 100.0);  
[event setValue:self.imageSave forKey:@"pictureData"];
</code>

Na retrival:

<code> DataEvent *event = (DataEvent *)[eventsArray objectAtIndex:indexPath.row];
 UIImage *image = [UIImage imageWithData:[event valueForKey:@"pictureData"]];
 UIImageView *imageViewMainBackGround = [[UIImageView alloc] 
 CGRect rect3=CGRectMake(0,2,100.0,100.0); 
 imageViewMainBackGround.frame = rect3;
 [cell.contentView addSubview:imageViewMainBackGround];
 [imageViewMainBackGround release];
</code>

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion