Jak dodać atrybut danych do menu rozwijanego za pomocą C #

Mam standardową listę rozwijaną i mogę zindywidualizować listę.

<asp:DropDownList runat="server" ID="ddlMake" ClientIDMode="Static" DataTextField="Name" DataValueField="URL" AppendDataBoundItems="true">
    <asp:ListItem>Select Make</asp:ListItem>
</asp:DropDownList>

Chciałbym dodać atrybut danych do opcji jak poniżej:

<asp:ListItem data-siteid="<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "SiteID") %>">Select Make</asp:ListItem>

Najwyraźniej dostaję błąd, ponieważ nie rozpoznaje lokalizacji danych.

Lista jest powiązana z danymi.

Wszelkie wskazówki byłyby przydatne

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion