Powoduje przepełnienie bufora za pomocą fgets

Eksperymentuję z przepełnieniami bufora i próbuję nadpisać adres zwrotny stosu pewnym wejściem fgets

To jest kod:

void foo()
{
  fprintf(stderr, "You did it.\n");
}

void bar()
{
  char buf[20];
  puts("Input:");
  fgets(buf, 24, stdin);
  printf("Your input:.\n", strlen(buf));
}


int main(int argc, char **argv)
{
  bar();
  return 0;
}

Przy normalnym wykonaniu program po prostu zwraca dane wejściowe. Chcę, aby wyprowadzał foo () bez modyfikowania kodu.

Moim pomysłem było przepełnienie buforabuf wpisując 20'A's. To działa i powoduje błąd segmentacji. Moim następnym pomysłem było znalezienie adresufoo() który jest\x4006cd i dołącz to do 20'A's.

Z mojego zrozumienia powinno to nadpisać adres zwrotny stosu i sprawić, aby przeskoczył do niegofoo. Ale powoduje to tylko segfault.

Co ja robię źle?

Aktualizacja: Assembler zrzuca main

  Dump of assembler code for function main:
  0x000000000040073b <+0>: push  %rbp
  0x000000000040073c <+1>: mov  %rsp,%rbp
  0x000000000040073f <+4>: sub  $0x10,%rsp
  0x0000000000400743 <+8>: mov  %edi,-0x4(%rbp)
  0x0000000000400746 <+11>:  mov  %rsi,-0x10(%rbp)
  0x000000000040074a <+15>:  mov  $0x0,%eax
  0x000000000040074f <+20>:  callq 0x4006f1 <bar>
  0x0000000000400754 <+25>:  mov  $0x0,%eax
  0x0000000000400759 <+30>:  leaveq 
  0x000000000040075a <+31>:  retq  
  End of assembler dump.

bla

Dump of assembler code for function foo:
  0x00000000004006cd <+0>: push  %rbp
  0x00000000004006ce <+1>: mov  %rsp,%rbp
  0x00000000004006d1 <+4>: mov  0x200990(%rip),%rax    # 0x601068 <[email protected]@GLIBC_2.2.5>
  0x00000000004006d8 <+11>:  mov  %rax,%rcx
  0x00000000004006db <+14>:  mov  $0x15,%edx
  0x00000000004006e0 <+19>:  mov  $0x1,%esi
  0x00000000004006e5 <+24>:  mov  $0x400804,%edi
  0x00000000004006ea <+29>:  callq 0x4005d0 <[email protected]>
  0x00000000004006ef <+34>:  pop  %rbp
  0x00000000004006f0 <+35>:  retq  
End of assembler dump.

bar:

Dump of assembler code for function bar:
  0x00000000004006f1 <+0>: push  %rbp
  0x00000000004006f2 <+1>: mov  %rsp,%rbp
  0x00000000004006f5 <+4>: sub  $0x20,%rsp
  0x00000000004006f9 <+8>: mov  $0x40081a,%edi
  0x00000000004006fe <+13>:  callq 0x400570 <[email protected]>
  0x0000000000400703 <+18>:  mov  0x200956(%rip),%rdx    # 0x601060 <[email protected]@GLIBC_2.2.5>
  0x000000000040070a <+25>:  lea  -0x20(%rbp),%rax
  0x000000000040070e <+29>:  mov  $0x18,%esi
  0x0000000000400713 <+34>:  mov  %rax,%rdi
  0x0000000000400716 <+37>:  callq 0x4005b0 <[email protected]>
  0x000000000040071b <+42>:  lea  -0x20(%rbp),%rax
  0x000000000040071f <+46>:  mov  %rax,%rdi
  0x0000000000400722 <+49>:  callq 0x400580 <[email protected]>
  0x0000000000400727 <+54>:  mov  %rax,%rsi
  0x000000000040072a <+57>:  mov  $0x400821,%edi
  0x000000000040072f <+62>:  mov  $0x0,%eax
  0x0000000000400734 <+67>:  callq 0x400590 <[email protected]>
  0x0000000000400739 <+72>:  leaveq 
  0x000000000040073a <+73>:  retq  
End of assembler dump.

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion