skrypt ze skryptu aplikacji: za każdym razem autoryzowany wymagany. Działa tylko z kalendarzem podstawowym

W arkuszu kalkulacyjnym mam skrypt aplikacji do liczenia godzin w kalendarzu google, a dane wyjściowe są kopiowane w arkuszu kalkulacyjnym.

Kilka dni temu wszystko działało dobrze.

ale dzisiaj (poniedziałek 1 lipca 2013 r.), kiedy próbuję uruchomić skrypt, za każdym razem otrzymuję komunikat „Wymagany autoryzowany”.

http://cl.ly/Q0bd

Wciskam przycisk „Autoryzowany” i ponownie uruchamiam, i ponownie otrzymuję komunikat „Wymagany autoryzowany”.

kod w istocie

// add menu
function onOpen() {
var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var menuEntries = [{name:"Calcular Horas", functionName: "calculateHours"}];
ss.addMenu("Hours", menuEntries);
// calcular al iniciar
//calculateHours();
}
function authorize() {
var oauthConfig = UrlFetchApp.addOAuthService("calendar");
var scope = "https://www.googleapis.com/auth/calendar";
oauthConfig.setConsumerKey("anonymous");
oauthConfig.setConsumerSecret("anonymous");
oauthConfig.setRequestTokenUrl("https://www.google.com/accounts/OAuthGetRequestToken?scope="+scope);
oauthConfig.setAuthorizationUrl("https://accounts.google.com/OAuthAuthorizeToken");
oauthConfig.setAccessTokenUrl("https://www.google.com/accounts/OAuthGetAccessToken");
}

/*
* Count hours of events with same name
*/
function countHours(calId, eventName){
authorize();
var cal = CalendarApp.getCalendarById(calId);
var key = "...";
var query = encodeURIComponent(eventName);
calId = encodeURIComponent(calId);
var params = {
method: "get",
oAuthServiceName: "calendar",
oAuthUseToken: "always",
};
var url = "https://www.googleapis.com/calendar/v3/calendars/"+
calId+"/events?q=" + query + "&key=" + key;
var request = UrlFetchApp.fetch(url, params);
//Logger.log(url);
var response = Utilities.jsonParse(request.getContentText());
var items = response.items;
var start, end;
var hours = 0;
for ( i = 0 ; i < items.length ; i++){
if ( items[i].status != "cancelled" ){
if ( items[i].summary == eventName ){
start = items[i].start.dateTime;
end = items[i].end.dateTime;
start = new Date(start.replace(/-/g,'/').replace(/[A-Z]/,' ').substr(0,19) );
end = new Date(end.replace(/-/g,'/').replace(/[A-Z]/,' ').substr(0,19));
hours = hours + ( end - start ) / ( 1000 * 60 * 60 );
}
}
}
return hours;
}

function calculateHours(){
var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var s = ss.getSheets()[0];
var rows = s.getDataRange();
var nRows = rows.getNumRows();
var values = rows.getValues();
// from second row
for ( var i = 1; i < nRows ; i ++){
var row = values[i];
var h = countHours(row[0], row[1]);
s.getRange(i+1, 3).setValue(h);
}
}
EDYTOWAĆ

Kiedy zmieniam linię

var url = "https://www.googleapis.com/calendar/v3/calendars/"+
calId+"/events?q=" + query + "&key=" + key;

do

var url = "https://www.googleapis.com/calendar/v3/calendars/"+
"primary"+"/events?q=" + query + "&key=" + key;

ta praca, ale jest ważna tylko dla kalendarza podstawowego.

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion