Jak przekonwertować RGB z YUV420p na koder ffmpeg?

Chcę utworzyć plik wideo .avi z obrazów bitmapowych przy użyciu kodu c ++. Napisałem następujący kod:

//Get RGB array data from bmp file
uint8_t* rgb24Data = new uint8_t[3*imgWidth*imgHeight];
hBitmap = (HBITMAP) LoadImage( NULL, _T("myfile.bmp"), IMAGE_BITMAP, 0, 0, LR_LOADFROMFILE);
GetDIBits(hdc, hBitmap, 0, imgHeight, rgb24Data , (BITMAPINFO*)&bmi, DIB_RGB_COLORS);

/* Allocate the encoded raw picture. */
AVPicture dst_picture;
avpicture_alloc(&dst_picture, AV_PIX_FMT_YUV420P, imgWidth, imgHeight);

/* Convert rgb24Data to YUV420p and stored into array dst_picture.data */
RGB24toYUV420P(imgWidth, imgHeight, rgb24Data, dst_picture.data); //How to implement this function?

//code for encode frame dst_picture here

Moim problemem jest sposób wdrożeniaRGB24toYUV420P() funkcja, ta funkcja zostanie przekonwertowanaRGB24 dane z tablicy rgb24Data doYUV420p i zapisz w tablicydst_picture.data dla kodera ffmpeg?

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion