Hashing SecureString w .NET

W .NET mamy klasę SecureString, która jest bardzo dobra, dopóki nie spróbujesz jej użyć, a (na przykład) hash łańcucha, potrzebujesz tekstu jawnego. Miałem tutaj przejść do pisania funkcji, która będzie mieszać SecureString, biorąc pod uwagę funkcję mieszania, która pobiera tablicę bajtów i wyprowadza tablicę bajtów.

private static byte[] HashSecureString(SecureString ss, Func<byte[], byte[]> hash)
{
  // Convert the SecureString to a BSTR
  IntPtr bstr = Marshal.SecureStringToBSTR(ss);

  // BSTR contains the length of the string in bytes in an
  // Int32 stored in the 4 bytes prior to the BSTR pointer
  int length = Marshal.ReadInt32(bstr, -4);

  // Allocate a byte array to copy the string into
  byte[] bytes = new byte[length];

  // Copy the BSTR to the byte array
  Marshal.Copy(bstr, bytes, 0, length);

  // Immediately destroy the BSTR as we don't need it any more
  Marshal.ZeroFreeBSTR(bstr);

  // Hash the byte array
  byte[] hashed = hash(bytes);

  // Destroy the plaintext copy in the byte array
  for (int i = 0; i < length; i++) { bytes[i] = 0; }

  // Return the hash
  return hashed;
}

Uważam, że poprawi to poprawnie ciąg znaków i poprawnie wyszuka wszystkie kopie tekstu jawnego z pamięci do czasu powrotu funkcji, zakładając, że dostarczona funkcja mieszania jest dobrze zachowana i nie tworzy żadnych kopii danych wejściowych, których nie ma szorować się. Czy coś tu przegapiłem?

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion