okno wyskakujące poza kliknięciem ustawione na false [setOutsideTouchable (false)] nie działa

// stwórz layoutinflator try {

    LayoutInflater inflator = LayoutInflater.from(this);

// utwórz widok

    final View menuview = inflater.inflate(R.layout.menu,
        (ViewGroup) findViewById(R.layout.dictionarylist));

    Button Menu = (Button) findViewById(R.id.Menu);

    Menu.setOnClickListener(new Button.OnClickListener() {
      public void onClick(View v) {

        final PopupWindow pw = new PopupWindow(menuview);//initialize popupwindow

        pw.showAtLocation(v, Gravity.CENTER, 0, 0);
        pw.update(0, 0, 200, 250);
        pw.setOutsideTouchable(false);//set outside touch to false

// onclick listener dla przycisku wewnątrz okna podręcznego

        Button b1 = (Button) menuview.findViewById(R.id.btnClose);
        b1.setOnClickListener(new OnClickListener() {

          // @Override
          public void onClick(View v) {
            pw.dismiss();

          }

        });
        Button b2 = (Button) menuview.findViewById(R.id.btnQuiz);
        b2.setOnClickListener(new OnClickListener() {

          // @Override
          public void onClick(View v) {

          }

        });
        Button b3 = (Button) menuview.findViewById(R.id.btnTopic);
        b3.setOnClickListener(new OnClickListener() {

          // @Override
          public void onClick(View v) {

            InitialTask2 Task1 = new InitialTask2();
            Task1.execute();

          }

        });
        Button b4 = (Button) menuview
            .findViewById(R.id.btnDictionarylist);
        b4.setOnClickListener(new OnClickListener() {

          // @Override
          public void onClick(View v) {

            try{
            if(getApplication() != null){
              pw.dismiss();
            }
            else{
            Intent i = new Intent();
            i.setClass(getBaseContext(), Dictionarylist.class);
            startActivity(i);
            }
            }
            catch(Exception x){
              x.getMessage();
            }

          }

        });


      }

    });
  } catch (Exception e) {
    e.getMessage();
  }
  }

wyskakujące okienko poza kliknięciem nie działapw.setOutsideTouchable(false);. Po kliknięciu poza oknem wyskakującym wykonuje akcję umieszczoną za wyskakującym oknem tj. Okno nadrzędne.

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion