Symfony HttpFoundation UploadedFile „nie został przesłany z powodu nieznanego błędu” podczas korzystania z Doctrine DataFixtures

Korzystam z mojego dodatku na podstawie książki kucharskiejJak obsługiwać przesyłanie plików z doktryną w Symfony 2.3.

Działa dobrze, nawet w testach funkcjonalnych. Jednak używanie go z Doctrine DataFixtures powoduje problemy.

[Symfony\Component\HttpFoundation\File\Exception\FileException]<br>The file "o-rly-copy.jpg" was not uploaded due to an unknown error.

Nie było to pomocne, jednak uciekłemphp app/console doctrine:fixtures:load -v aby wywołać ślad stosu i wygląda na to, że wyjątek nie jest generowany na trwałej metodzie, ale na$manager->flush()

Attachment::setFile() wymaga wystąpieniaUploadedFile więc zastanawiam się, czy istnieje sposób na to.

Wygląda na to, że błąd występuje w linii 225Symfony\Component\HttpFoundation\File\UploadedFile

return $this->test ? $isOk : $isOk && is_uploaded_file($this->getPathname())

Warunek dlais_uploaded_file() zwracafalse ponieważ plik był już na serwerze.

<?php

/**
 * Prepopulate the database with image attachments.
 */
final class AttachmentFixtures extends AbstractFixture implements OrderedFixtureInterface, ContainerAwareInterface
{
  private static $imageData = array(
    array(
      'name' => "O RLY?",
      'file' => "o-rly",
      'type' => "jpg",
    ),
    //...
  );

  public function getPathToImages()
  {
    return $this->container->get('kernel')->getRootDir() . '/../src/Acme/DemoBundle/Resources/public/default/images';
  }

  public function getPathToUploads()
  {
    return $this->container->get('kernel')->getRootDir() . '/../web/uploads/fixtures';
  }

  /**
   * {@inheritDoc}
   */
  public function load(ObjectManager $manager)
  {
    $imageReferences = array();
    $filesystem = $this->container->get('filesystem');

    foreach (self::$imageData as $image) {
      $imageFilename     = sprintf('%s.%s',   $image['file'], $image['type']);
      $copiedImageFilename  = sprintf('%s-copy.%s', $image['file'], $image['type']);

      $pathToImageFile = sprintf('%s/%s', $this->getPathToImages(), $imageFilename);

      try {
        $filesystem->copy($pathToImageFile, $pathToCopiedFile = sprintf('%s/%s', $this->getPathToUploads(), $copiedImageFilename));
        $filesystem->chmod($pathToCopiedFile, 0664);
      } catch (IOException $e) {
        $this->container->get('logger')->err("An error occurred while copying the file or changing permissions.");
      }

      $imageFile = new UploadedFile(
        $pathToCopiedFile,                       // The full temporary path to the file
        $copiedImageFilename,                      // The original file name
        'image/' . 'jpg' === $image['type'] ? 'jpeg' : $image['type'], // Mime type - The type of the file as would be provided by PHP
        filesize($pathToCopiedFile),
        null,
        null,
        true
      );

      $imageAttachment = new Attachment();

      $imageAttachment->setName($image['name']);
      $imageAttachment->setFile($imageFile);

      // Populate a reference array for later use
      $imageReferences['attachment-'.$image['file']] = $imageAttachment;

      $manager->persist($imageAttachment);
    }

    $manager->flush(); // <-- Exception throw here


    // Create references for each image to be used by other entities that
    // maintain a relationship with that image.
    foreach ($imageReferences as $referenceName => $image) {
      $this->addReference($referenceName, $image);
    }
  }
}

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion