HttpWebResponse.Cookies pusty pomimo nagłówka Set-Cookie (bez przekierowania)

Walczę, żeby dowiedzieć się, co tu jest nie tak. Wysyłam informacje logowania, widzę Set-Cookie w nagłówku o poprawnej wartości, ale kolekcja Cookies nie jest wypełniona.

To jest HTTPS, automatyczne przekierowanie logowania, ale wyłączyłem go za pomocą AllowAutoRedirect = false, aby spróbować rozwiązać ten problem.

Na tym obrazku możesz łatwo zobaczyć informacje o debugowaniu i że plik cookie powinien być ustawiony. Ustawiam mój httpWebRequest.Cookie na nowy plik CookieCollection.

HttpWebRequest httpRequest;
CookieContainer reqCookies = new CookieContainer();
string url = "https://example.com";
string[] email = user.Split('@');
email[0] = System.Web.HttpUtility.UrlEncode(email[0]);
user = email[0] + "@" + email[1];
pass = System.Web.HttpUtility.UrlEncode(pass);

string postData = "email=" + user + "&password=" + pass;
byte[] byteData = Encoding.UTF8.GetBytes(postData);

httpRequest = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url);
httpRequest.Method = "POST";
httpRequest.Referer = url;
httpRequest.CookieContainer = reqCookies;
httpRequest.UserAgent = "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1003.1 Safari/535.19";
httpRequest.Accept = "text/html, application/xhtml+xml, */*";
httpRequest.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded";
httpRequest.ContentLength = byteData.Length;
using (Stream postStream = httpRequest.GetRequestStream())
{
    postStream.Write(byteData, 0, byteData.Length);
    postStream.Close();
}

httpRequest.AllowAutoRedirect = false;
HttpWebResponse b = (HttpWebResponse)httpRequest.GetResponse();

Próbowałem dokładnie tego samego kodu łączącego się zhttp://www.yahoo.com a ciasteczka są umieszczane w mojej kolekcji ... Argh ...

Oto wartość nagłówka Set-Cookie:

s = 541E2101-B768-45C8-B814-34A00525E50F; Domain = example.com; Ścieżka = /; Wersja = 1

questionAnswers(7)

yourAnswerToTheQuestion