Filtrowanie niestandardowego adaptera zwracającego niepoprawne wyniki

Czek:

Próbuję zaimplementować filtr na moimListView. Ale stoję przed bardzo dziwnym rodzajem problemu. Jeśli wpiszesz listT wEditText ListView zapełnia się imionami zaczynającymi się odB , J. Proszę pomóż.

public class MyCustomAdapter extends BaseAdapter implements Filterable {

Context mContext;
private LayoutInflater mInflater;
SparseBooleanArray mSparseBooleanArray;
private ArrayList<Map<String,String>> mAdapData = new ArrayList<Map<String, String>>();
private ArrayList<Map<String,String>> mOriginalData = new ArrayList<Map<String, String>>();

public MyCustomAdapter(Context mContext) {
  mInflater = (LayoutInflater) mContext.getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);
  mSparseBooleanArray = new SparseBooleanArray();
}

public ArrayList<String> getCheckedItems() {
  ArrayList<String> mTempArry = new ArrayList<String>();
  for (int i = 0; i < mAdapData.size(); i++) {
    if (mSparseBooleanArray.get(i)) {
      Map<String, String> map = (Map<String, String>) mAdapData.get(i);
      final String numbr = map.get("Phone").toString();
      mTempArry.add(numbr);
    }
  }
  return mTempArry;
}

@Override
public int getCount() {
  return this.mAdapData.size();
}

public void addItem(String paramString1, String paramString2) {
  Map<String, String> NameNumber = new HashMap<String, String>();
  NameNumber.put("Name", paramString1);
  NameNumber.put("Phone", paramString2);
  this.mAdapData.add(NameNumber);
  this.mOriginalData.add(NameNumber);
  notifyDataSetChanged();
}

@SuppressWarnings("unchecked")
public Object getItem(int paramInt) {
  return (ArrayList<Map<String, String>>) this.mAdapData.get(paramInt);
}

@Override
public long getItemId(int paramInt) {
  return paramInt;
}

@Override
public View getView(final int paramInt, View paramView, ViewGroup paramViewGroup) {

  ViewHolder viewHolder;

  if (paramView == null) {
    viewHolder = new ViewHolder();
    paramView = mInflater.inflate(R.layout.multiplecontactview, null);
    viewHolder.tvName = (TextView) paramView.findViewById(R.id.txtContactName);
    viewHolder.tvNumber = (TextView) paramView.findViewById(R.id.txtContactNumber);
    viewHolder.cb = (CheckBox) paramView.findViewById(R.id.checkBox1);
    viewHolder.cb.setTag(paramInt);
    viewHolder.cb.setChecked(mSparseBooleanArray.get(paramInt));
    viewHolder.cb.setOnCheckedChangeListener(mCheckedChangeListener);
    viewHolder.tvName.setTextColor(Color.BLACK);
    viewHolder.tvNumber.setTextColor(Color.BLACK);
    for (int i = 0; i < mAdapData.size(); i++) {
      Map<String, String> map = (Map<String, String>) mAdapData.get(paramInt);
      final String name = map.get("Name").toString();
      Log.e("Name", name);
      final String numbr = map.get("Phone").toString();
      Log.e("Number", numbr);
      viewHolder.tvName.setText(name);
      viewHolder.tvNumber.setText(numbr);
    }
    paramView.setTag(viewHolder);
  } else {
    viewHolder = (ViewHolder) paramView.getTag();
  }    
  return paramView;
}

OnCheckedChangeListener mCheckedChangeListener = new OnCheckedChangeListener() {
  public void onCheckedChanged(CompoundButton buttonView, boolean isChecked) {
    mSparseBooleanArray.put((Integer) buttonView.getTag(), isChecked);
  }
};

public static class ViewHolder {
  TextView tvName;
  TextView tvNumber;
  CheckBox cb;
}

@Override
public Filter getFilter() {
  return new MyContactFilter();
}

@SuppressLint("DefaultLocale")
private class MyContactFilter extends Filter {

  @Override
  protected FilterResults performFiltering(CharSequence constraint) {
    FilterResults results = new FilterResults();
    ArrayList<Map<String, String>> mFilteredData = new ArrayList<Map<String, String>>();

    if (!TextUtils.isEmpty(constraint)) { 
      for(int i = 0; i < mAdapData.size(); i++) {
        Map<String, String> map = (Map<String, String>) mAdapData.get(i);
        final String names = map.get("Name").toString();
        final String numbr = map.get("Phone").toString();
        if(names.toLowerCase().contains(constraint.toString().toLowerCase())) {
          Map<String, String> FilNameNumber = new HashMap<String, String>();
          FilNameNumber.put("Name", names);
          FilNameNumber.put("Phone", numbr);
          mFilteredData.add(FilNameNumber);
        }
      }
      results.values = mFilteredData;
      results.count = mFilteredData.size();

    } else {
      synchronized (mOriginalData) {
        results.values = mOriginalData;
        results.count = mOriginalData.size();
      }
    }
    return results;
  }

  @SuppressWarnings("unchecked")
  @Override
  protected void publishResults(CharSequence cs, FilterResults fr) {
    mAdapData = (ArrayList<Map<String, String>>) fr.values;
    notifyDataSetChanged();
  }
}
}

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion