Jak używać glBufferData () w PyOpenGL?

Jak używać glBufferData () w powiązaniach Pythona PyOpenGL z OpenGL?

Po uruchomieniu następującego kodu

import sys
from OpenGL.GL import *
from PySide.QtCore import *
from PySide.QtGui import *
from PySide.QtOpenGL import *

class SimpleTestWidget(QGLWidget):

  def __init__(self):
    QGLWidget.__init__(self)

  def initializeGL(self):
    self._vertexBuffer = glGenBuffers(1)
    glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, self._vertexBuffer)
    vertices = [0.5, 0.5, -0.5, 0.5, -0.5, -0.5, 0.5, -0.5]
    glBufferData(GL_ARRAY_BUFFER, vertices, GL_STATIC_DRAW)  # Error

  def paintGL(self):
    glViewport(0, 0, self.width(), self.height())
    glClearColor(0.0, 1.0, 0.0, 1.0)
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT)

    glEnableClientState(GL_VERTEX_ARRAY)
    glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, self._vertexBuffer)
    glVertexPointer(2, GL_FLOAT, 0, 0)
    glColor3f(1.0, 0.0, 0.0)
    glDrawArrays(GL_QUADS, 0, 4)

if __name__ == '__main__':
  app = QApplication(sys.argv)
  w = SimpleTestWidget()
  w.show()
  app.exec_()

następnie wywołanie funkcji glBufferData () powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie

Haven't implemented type-inference for lists yet

Kod ma namalować czerwony prostokąt na zielonym tle.

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion