Wyniki wyszukiwania dla "uiviewcontroller"

7 odpowiedzi

iOS viewDidLoad dla UIView

W kontrolerze ViewController jest

2 odpowiedź

Jak wcisnąć kontroler widoku (kontroler widoku)?

Zarządzanie pamięcią jest bardzo ważnym problemem w iPhone. Dlatego zadaję bardzo ogólne pytanie. Istnieją dwa sposoby wywołania kontrolera viewController in...

2 odpowiedź

Ustawianie wartości właściwości nadrzędnej klasy viewcontroller z podrzędnego kontrolera widoku?

Czy ktoś wie, jak zaktualizować wartość właściwości z podrzędnego kontrolera widoku? Mam właściwość int o nazwie statusid zdefiniowaną z gettor / settor w ko...

4 odpowiedź

iOS - półprzezroczysty kontroler widoku modalnego

4 odpowiedź

UIViewController viewDidLoad vs. viewWillAppear: Jaki jest właściwy podział pracy?

Zawsze byłem trochę niejasny co do rodzaju zadań, które powinny być przypisane

9 odpowiedzi

Wyświetl kontroler wysyłający wiadomość, mimo że został zwolniony

2 odpowiedź

Stwórz pasek nawigacji za paskiem stanu w kodzie XCode 5 / iOS7

Postępowałem zgodnie z poniższym samouczkiem, aby przesunąć pasek nawigacyjny w dół, aby nie był objęty paskiem stanu w kodzie xcode 5 / ios7:Pasek stanu i p...

8 odpowiedzi

iOS - przekazywanie zmiennej do kontrolera

Mam widok z kontrolerem widoku i kiedy pokazuję ten widok na ekranie, chcę móc przekazywać do niego zmienne z klasy wywołującej, dzięki czemu mogę ustawić wa...

4 odpowiedź

iOS ustawia kolor tła dla wszystkich widoków własnych viewcontroller

Czy istnieje sposób na ustawienie tego samego obrazu tła dla wszystkich widoków?Ustawianie tego samego tła w ogóle

2 odpowiedź

iPhone przekazuje wiadomości między kontrolerami widoku