Dodaj kolor do wykresu - błąd „Ciągła wartość dostarczana do dyskretnej skali”

Prawdopodobnie istnieje bardzo łatwe rozwiązanie mojego problemu, ale nie mogłem znaleźć satysfakcjonującej odpowiedzi w Internecie.

Za pomocą następującego polecenia udało mi się utworzyć następujący wykres boxplot i nałożyć go na poszczególne punkty danych:

ggplot(data = MYdata, aes(x = Age, y = Richness)) + 
 geom_boxplot(aes(group=Age)) + 
 geom_point(aes(color = Age))

Jest kilka rzeczy, które chciałbym dodać / zmienić:

1 Zmień kolor linii i / lub wypełnienie każdego pola wyboru (w zależności od „Wieku”), używając 6 różnych kolorów od lewej do prawej:

c("#E69F00", "#56B4E9", "#009E73", "#F0E442", "#0072B2", "#D55E00")

próbowałem

ggplot(data = MYdata, aes(Age, Richness)) + 
 geom_boxplot(aes(group=Age)) + 
 scale_colour_manual(values = c("#E69F00", "#56B4E9", "#009E73", 
                 "#F0E442", "#0072B2", "#D55E00")) 

ale powoduje to"Continuous value supplied to discrete scale" błąd.

2. Zmień kolor każdego punktu danych (w zależności od „Wieku”), używając 6 różnych kolorów od lewej do prawej:

c("#E69F00", "#56B4E9", "#009E73", "#F0E442", "#0072B2", "#D55E00")

Próbowałem:

ggplot(data = MYdata, aes(Age, Richness)) + 
 geom_boxplot(aes(group=Age)) + 
 geom_point(aes(color = Age)) + 
 scale_colour_manual(values = c("#E69F00", "#56B4E9", "#009E73", 
                 "#F0E442", "#0072B2", "#D55E00")) 

ale powoduje również błąd:

Wartość ciągła dostarczana do dyskretnej skali

3. Zmień tekst w legendzie na „0 miesięcy”, „1 miesiąc”, „3 miesiące”, „6 miesięcy”, „9 miesięcy”, „12 miesięcy”

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion