aplikacje google skrypt skrypt autoryzacja wymagana pętla

Mam arkusz kalkulacyjny, który przechowuje dane z formularza. Po przesłaniu danych na formularzu wysyłam skrypt, który wykonuje obliczenia odległości za pomocą map google i e-maili istotnych informacji dla odpowiednich interesariuszy.

Skrypt jest również uruchamiany na kolumnie w arkuszu kalkulacyjnym, zawierającej pewne dane, które następnie ponownie wysyłają odpowiednie informacje do odpowiednich interesariuszy i mają utworzyć zdarzenie w domyślnym kalendarzu.

skrypt działał dobrze, ale od tego czasu umieściłem calendarapp.getdefaultcalendar, aby rozpocząć tworzenie wydarzeń, otrzymuję ekran wymaganej autoryzacji, który podpowiada mi, że skrypt będzie zarządzał moimi kalendarzami, wyświetlał arkusze kalkulacyjne i zarządzał nimi, wysyłał e-maile i łączył się z usługi zewnętrzne. wszystko jest w porządku i akceptuję podpowiedź, z wyjątkiem tego, że wciąż powraca w kółko.

wszelkie sugestie proszę o pomoc. czy osiągnąłem pewien rodzaj kwoty, co to jest?

function myFunction() {

 var DISTANCE_COLUMN = 14;
 var DURATION_COLUMN = 15;
 var COST_COLUMN = 16;
 var ROUTE_COLUMN = 17;
 var STATE_COLUMN = 18;
 var BOOKED_COLUMN = 19;

 var EMAILED_STATE = "EMAILED";
 var BOOKED_STATE = "BOOKED";

 var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
 var sheet = ss.getSheets()[0]; // gets sheet 0 from active spreadsheet

 var data = getRowsData(sheet); // gets all the data from the active spreadsheet using 
                 // the getRowsData function below 

 for (var i = 0; i < data.length; i++) { // for every row within the active spreadsheet
 var row = data[i];

 row.rowNumber = i + 2;

if(!row.distance) { // check to see if distance already exists
 var mapsURL = 'http://maps.google.com/maps/api/directions/xml?origin=' + row.pickUpAddress + ' Victoria&destination=' + row.dropOffAddress + ' Victoria&sensor=false&units=metric&mode=driving';
 var mapsXML = UrlFetchApp.fetch(mapsURL).getContentText();
 var mapsResponse = Xml.parse(mapsXML, true);
 var distance = mapsResponse.DirectionsResponse.route.leg.distance.getElement("value").getText();
 var duration = mapsResponse.DirectionsResponse.route.leg.duration.getElement("value").getText();

 var distance = Math.round(distance / 1000); // convert distance in to kilometers
 var duration = Math.round(duration / 60); //convert duration in to minutes
 var cost = 0;


 // Changes the date fields in to strings so that we can compare for tarif one. 
 var formattedPickUpTime = Utilities.formatDate(row.pickUpTime, "GMT+1000", "HHmmss");
 var formattedFromTime = Utilities.formatDate(new Date("12/30/1899 23:00:00"), "GMT+1100", "HHmmss");
 var formattedToTime = Utilities.formatDate(new Date("12/31/1899 04:00:00"), "GMT+1100", "HHmmss");


 var mapsRoute = '"http://maps.google.com/maps?f=d&source=s_d&saddr=' + row.pickUpAddress + ' Victoria&daddr=' + row.dropOffAddress + ' Victoria&mode=driving"';

 sheet.getRange(row.rowNumber, DISTANCE_COLUMN).setValue(distance); // set distance value
 sheet.getRange(row.rowNumber, DURATION_COLUMN).setValue(duration); // set duration value
 sheet.getRange(row.rowNumber, COST_COLUMN).setValue(cost); // set cost value
 sheet.getRange(row.rowNumber, ROUTE_COLUMN).setValue(mapsRoute); // set map of route value
}

if(!row.state) { // check to see if emails have already been sent
 stakeholderEmailFYI(row, distance, duration, cost, mapsRoute); // send an FYI email to the stakeholder
 // customerEmailConfirmation(row); // send a confirmation email to the customer
 sheet.getRange(row.rowNumber, STATE_COLUMN).setValue(EMAILED_STATE); // change state value to SENT   
}

if(row.sendBooking == "Y") { // check to see if emails have already been sent
 // customerEmailConfirmation(row); // send a confirmation email to the customer

 var eventStartTime = row.pickUpTime;
 // End time is calculated by adding an hour in the event start time
 var eventEndTime = new Date(row.pickUpTime.valueOf()+60*60*1000);

 var cal = CalendarApp.getDefaultCalendar().createEvent(row.fullName, eventStartTime, eventEndTime, {location: row.pickUpAddress});

 // cal.createEvent(row.fullName, eventStartTime, eventEndTime, {location: row.pickUpAddress});
 sheet.getRange(row.rowNumber, BOOKED_COLUMN).setValue(BOOKED_STATE); // change state value to SENT
}
}
}

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion