Jak sprawdzić, do którego klastra należą nowe dane po zakończeniu analizy skupień

Po zakończeniu analizy klastrów, kiedy wprowadzam nowe dane, w jaki sposób mogę wiedzieć, do którego klastra należą dane?

data(freeny)
library(RSNNS)
options(digits=2)
year<-as.integer(rownames(freeny))
freeny<-cbind(freeny,year)
freeny = freeny[sample(1:nrow(freeny),length(1:nrow(freeny))),1:ncol(freeny)]
freenyValues= freeny[,1:5]
freenyTargets=decodeClassLabels(freeny[,6])
freeny = splitForTrainingAndTest(freenyValues,freenyTargets,ratio=0.15)
km<-kmeans(freeny$inputsTrain,10,iter.max = 100)
kclust=km$cluster

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion