Jak włączyć PHP w Apache na Linux Fedora?

Tytuł w dużym stopniu to podsumowuje. biegnęFedora 18 64-bit z Apache zainstalowanym przez „httpd”. Mój Apache działa poprawnie, ale mój PHP nie działa. Jestem prawie pewien, że mam go zainstalowanego na moim komputerze (nowy na Linuksie).

Stworzyłem plik „test.php” w moim/var/www/html/ katalog zawierający kod:<?php phpinfo(); ?> Ale nie wyświetla się tak, jak powinien, tylko drukuje tekst do mojej przeglądarki.

Więc myślę, że PHP nie jest skonfigurowane w mojej konfiguracji Apache czy coś takiego. Czy ktoś może rzucić nieco światła na to i mieć pewne sugestie, jak to zrobić, aby to zadziałało?

Z góry dziękuję!

Edytuj, to jest mój plik httpd.config:

ServerRoot "/etc/httpd"
Listen 80
Include conf.modules.d/*.conf
User apache
Group apache
ServerAdmin root@localhost

<Directory />
  AllowOverride none
  Require all denied
</Directory>

DocumentRoot "/var/www/html"

<Directory "/var/www">
  AllowOverride None  
  Require all granted
</Directory>

<Directory "/var/www/html">
  Options Indexes FollowSymLinks
  AllowOverride None
  Require all granted
</Directory>

<IfModule dir_module>
  DirectoryIndex index.html
</IfModule>

<Files ".ht*">
  Require all denied
</Files>

ErrorLog "logs/error_log"
LogLevel warn

<IfModule log_config_module>

  LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined
  LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b" common

  <IfModule logio_module>
   LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\" %I %O" combinedio
  </IfModule>

  CustomLog "logs/access_log" combined
</IfModule>

<IfModule alias_module>
  ScriptAlias /cgi-bin/ "/var/www/cgi-bin/"
</IfModule>

<Directory "/var/www/cgi-bin">
  AllowOverride None
  Options None
  Require all granted
</Directory>

<IfModule mime_module>
  TypesConfig /etc/mime.types
  AddType application/x-compress .Z
  AddType application/x-gzip .gz .tgz
  AddType text/html .shtml
  AddOutputFilter INCLUDES .shtml
</IfModule>

AddDefaultCharset UTF-8
MIMEMagicFile conf/magic
EnableSendfile on
IncludeOptional conf.d/*.conf

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion