Niestandardowa nazwa pliku w toczącym się pliku dziennika Log4Net?

Mamy aplikację ASP .Net, w której używamy Log4Net do rejestrowania szczegółów w aplikacji - nic nowego - a nazwy plików toczących się dzienników mają zwykły format:

<code>rolling-log.txt 
rolling-log.txt.1
rolling-log.txt.2 etc.
</code>

Każdy użytkownik aplikacji dodaje do pliku dziennika, plik dziennika może być trudny do odczytania dla konkretnego przypadku użytkownika, dlatego chcielibyśmy zmodyfikować plik konfiguracyjny w taki sposób, aby rejestrować szczegóły dziennika użytkownika indywidualnie, każde zapisanie do określonego pliku , np

<code><applicationId>rolling-log.txt
<applicationId>rolling-log.txt.1
<applicationId>rolling-log.txt.2
etc.
</code>

gdzie jest unikalnym identyfikatorem aplikacji każdego użytkownika, składającym się z pięciocyfrowej liczby, np.

<code>12345rolling-log.txt
</code>

Wszelkie pomysły na najlepszy sposób wdrożenia tego, zakładając, że jest to możliwe?

Twoje zdrowie

Brett

questionAnswers(5)

yourAnswerToTheQuestion