Zespół X86 - obsługa instrukcji IDIV

Obecnie piszę prosty kompilator C, który pobiera plik .c jako dane wejściowe i generuje kod zespołu (X86, składnia AT&T). Wszystko jest dobre, ale kiedy próbuję wykonać instrukcję IDIVQ, otrzymuję wyjątek zmiennoprzecinkowy. Oto mój wkład:

<code>int mymain(int x){
 int d;
 int e;
 d = 3;
 e = 6 / d;
 return e;
}
</code>

A oto mój wygenerowany kod:

<code>mymain:
.LFB1:
  .cfi_startproc
  pushq  %rbp
  .cfi_def_cfa_offset 16
  movq  %rsp, %rbp
  .cfi_offset 6, -16
  .cfi_def_cfa_register 6
  movq  %rdi, -40(%rbp)
  movq  $3, -8(%rbp)
  movq  $6, %rax
  movq  -8(%rbp), %rdx
  movq  %rdx, %rbx
  idivq  %rbx
  movq  %rax, -16(%rbp)
  movq  -16(%rbp), %rax
  leave
  .cfi_def_cfa 7, 8
  ret
  .cfi_endproc
.LFE1:
  .size mymain, .-mymain
</code>

Wedłughttp://www.cs.virginia.edu/~evans/cs216/guides/x86.html, idivq% rbx powinien dawać 6 / d (iloraz) w% rax. Ale otrzymuję wyjątek zmiennoprzecinkowy i nie mogę znaleźć problemu.

Każda pomoc będzie bardzo mile widziana!

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion