Dodanie prostej linii trendu lm do pola ggplot

Podczas dodawania liniowej linii modelu trendu do wykresu ramkowego przy użyciu standardowej grafiki R używam:

boxplot(iris[,2]~iris[,1],col="LightBlue",main="Quartile1 (Rare)")
modelQ1<-lm(iris[,2]~iris[,1])
abline(modelQ1,lwd=2)

Jednak podczas korzystania z tego w ggplot2:

a <- ggplot(iris,aes(factor(iris[,1]),iris[,2]))
a + geom_boxplot() +
geom_smooth(method = "lm", se=FALSE, color="black", formula=iris[,2]~iris[,1])

Otrzymuję następujący błąd:

geom_smooth: Only one unique x value each group.Maybe you want aes(group = 1)?

Linia nie pojawia się na mojej fabule.

Modele stosowane w obu tych scenariuszach są identyczne. Gdyby ktoś mógł wskazać, gdzie się mylę, byłoby świetnie.

EDYCJA: Użyto zestawu danych tęczówki jako przykładu.

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion