R: Kreśl wiele wykresów pudełkowych za pomocą kolumn z ramki danych

Chciałbym narysować INDYWIDUALNY wykres pola dla każdej niepowiązanej kolumny w ramce danych. Myślałem, że jestem na dobrej drodzeboxplot.matrix zsfsmsic pakiet, ale wydaje się, że działa tak samo jakboxplot(as.matrix(plotdata) która polega na narysowaniu wszystkiego we wspólnym polu ze wspólną skalą na osi. Chcę (powiedzmy) 5 indywidualnych działek.

Mogę to zrobić ręcznie:

par(mfrow=c(2,2))
boxplot(data$var1
boxplot(data$var2)
boxplot(data$var3)
boxplot(data$var4)

Ale musi istnieć sposób na użycie kolumn ramki danych?

EDIT: Użyłem iteracji, zobacz moją odpowiedź.

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion