R - boxplot z wieloma etykietami czynnikowymi

Pracuję nad próbą stworzenia boxplota w R-cran, który jest podzielony na dwa różne czynniki na osi x. Mój problem polega na tworzeniu etykiet dla jednego czynnika z poziomami +20, które odpowiednio rozciągają cały wykres, używając legendy do oznaczenia drugiego czynnika, który ma tylko 2 do 3 poziomów.

Oto skrypt testowy, który z grubsza naśladuje mój rzeczywisty zestaw danych:

<code>d<-data.frame(x=rnorm(1500),f1=rep(seq(1:20),75),f2=rep(letters[1:3],500))
# first factor has 20+ levels
d$f1<-factor(d$f1)
# second factor a,b,c
d$f2<-factor(d$f2)

boxplot(x~f2*f1,data=d,col=c("red","blue","green"),frame.plot=TRUE,axes=FALSE)

# y axis is numeric and works fine
yts=pretty(d$x,n=5)
axis(2,yts)

# I know this doesn't work; what I'd like is to spread the factors out 
# so the each group of three(a,b,c) is labeled correctly
axis(1,at=seq(1:20))

# Use the legend to handle the f2 factor labels
legend(1, max(d$x), c("a", "b","c"),fill = c("red", "blue","green"))
</code>

Dzięki za pomoc

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion