MediaCodec Video Streaming From Camera niewłaściwa orientacja i kolor

Próbuję przesyłać strumieniowo przechwytywanie wideobezpośrednio z aparatu dla urządzeń z systemem Android. Do tej pory udało mi się uchwycić każdą klatkę z aparatu z AndroidemonPreviewFrame(dane bajtowe [], kamera) działają, kodują dane, a następnie pomyślnie dekodują dane i pokazują je na powierzchni. Użyłem AndroidaMediaCodec do kodowania i dekodowania. Alekolor i orientacja filmu jest nieprawidłowy [Obrót o 90 stopni ]. Po chwili szukania znalazłem tę funkcję YV12toYUV420PackedSemiPlanar - jeśli użyję tej funkcji na surowych danych kamery przed przekazaniem jej do kodera, kolor wychodzi poprawnie, ale jestnadal obracany o 90 stopni.

public static byte[] YV12toYUV420PackedSemiPlanar(final byte[] input, final int width, final int height) {

  final int frameSize = width * height;
  final int qFrameSize = frameSize/4;
  byte[] output = new byte[input.length];


  System.arraycopy(input, 0, output, 0, frameSize);
  for (int i = 0; i < (qFrameSize); i++) 
  {
    byte b = (input[frameSize + qFrameSize + i - 32 - 320]);
    output[frameSize + i*2] =  b;
    output[frameSize + i*2 + 1] = (input[frameSize + i - 32 - 320]);      
  }
  System.arraycopy(input, 0, output, 0, frameSize); // Y
  for (int i = 0; i < qFrameSize; i++) {
    output[frameSize + i*2] = input[frameSize + i + qFrameSize]; // Cb (U)
    output[frameSize + i*2 + 1] = input[frameSize + i]; // Cr (V)
  }
  return output;
}

Następnie użyłem tej funkcji, rotateYUV420Degree90po wywołanie funkcji YV12toYUV420PackedSemiPlanar. Wydaje sięorientacja i kolor jest w porządku ale wideo wyjściowe jest bardzozniekształcony.

private byte[] rotateYUV420Degree90(byte[] data, int imageWidth, int imageHeight) 
{
  byte [] yuv = new byte[imageWidth*imageHeight*3/2];
  // Rotate the Y luma
  int i = 0;
  for(int x = 0;x < imageWidth;x++)
  {
    for(int y = imageHeight-1;y >= 0;y--)                
    {
      yuv[i] = data[y*imageWidth+x];
      i++;
    }
  }
  // Rotate the U and V color components 
  i = imageWidth*imageHeight*3/2-1;
  for(int x = imageWidth-1;x > 0;x=x-2)
  {
    for(int y = 0;y < imageHeight/2;y++)                
    {
      yuv[i] = data[(imageWidth*imageHeight)+(y*imageWidth)+x];
      i--;
      yuv[i] = data[(imageWidth*imageHeight)+(y*imageWidth)+(x-1)];
      i--;
    }
  }
  return yuv;
}

Ze względu na bardzo małą wiedzę na temat specyfikacji kolorów i danych z aparatu nie mogę zrozumieć, co robię źle. Oto mój całkowity kod - spójrz i pomóż mi znaleźć mój błąd.

Z góry dziękuję.

public class MainActivity extends Activity implements SurfaceHolder.Callback {

  Camera mCamera;
  FileOutputStream fos;
  File mVideoFile;
  MediaCodec mMediaCodec;
  ByteBuffer[] inputBuffers;
  ByteBuffer[] outputBuffers;
  MySurfaceView cameraSurfaceView ;
  SurfaceView decodedSurfaceView ;
  LinearLayout ll;
  RelativeLayout rl;
  Button btn;
  boolean mPreviewRunning = false;
  boolean firstTime = true;
  boolean isRunning = false;
  public static final String ENCODING = "h264"; 

  private PlayerThread mPlayer = null;
  Handler handler = null;
  public static byte[] SPS = null;
  public static byte[] PPS = null;
  public static int frameID = 0;
  BlockingQueue<Frame> queue = new ArrayBlockingQueue<Frame>(100);

  private static class Frame
  {
    public int id;
    public byte[] frameData;

    public Frame(int id)
    {
      this.id = id;
    }
  }

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);

    ll = new LinearLayout(getApplicationContext());
    ll.setOrientation(LinearLayout.VERTICAL);

    cameraSurfaceView = new MySurfaceView(getApplicationContext());
    if(ENCODING.equalsIgnoreCase("h264"))
    {
      cameraSurfaceView.setLayoutParams(new android.widget.FrameLayout.LayoutParams(320, 240));
    }
    else if(ENCODING.equalsIgnoreCase("h263"))
    {
      cameraSurfaceView.setLayoutParams(new android.widget.FrameLayout.LayoutParams(352, 288));
    }
    ll.addView(cameraSurfaceView);

    initCodec();
    setContentView(ll);

  }

  @Override
  protected void onPause() {

    super.onPause();
    mPreviewRunning = false;

    if(cameraSurfaceView !=null && cameraSurfaceView.isEnabled())
      cameraSurfaceView.setEnabled(false);
    cameraSurfaceView = null;

    if(mCamera != null)
    {
      mCamera.stopPreview();
      mCamera.release();
    }

    System.exit(0);

    mMediaCodec.stop();
    mMediaCodec.release();
    mMediaCodec = null;

  };


  private void initCodec() {

    MediaFormat mediaFormat = null;

    if(mMediaCodec != null)
    {
      mMediaCodec.stop();
      mMediaCodec.release();
      mMediaCodec = null;
    }

    if(ENCODING.equalsIgnoreCase("h264"))
    {
      mMediaCodec = MediaCodec.createEncoderByType("video/avc");
      mediaFormat = MediaFormat.createVideoFormat("video/avc",
          320,
          240);
    }
    else if(ENCODING.equalsIgnoreCase("h263"))
    {
      mMediaCodec = MediaCodec.createEncoderByType("video/3gpp");
      mediaFormat = MediaFormat.createVideoFormat("video/3gpp",
          352,
          288);
    }

    mediaFormat.setInteger(MediaFormat.KEY_BIT_RATE, 125000);
    mediaFormat.setInteger(MediaFormat.KEY_FRAME_RATE, 15);
    mediaFormat.setInteger(MediaFormat.KEY_I_FRAME_INTERVAL, 5);
    mediaFormat.setInteger(MediaFormat.KEY_SAMPLE_RATE, 8000);
    mediaFormat.setInteger(MediaFormat.KEY_CHANNEL_COUNT, 1);

    try
    {
      mediaFormat.setInteger(MediaFormat.KEY_COLOR_FORMAT, 
          MediaCodecInfo.CodecCapabilities.COLOR_FormatYUV420SemiPlanar);

      mMediaCodec.configure(mediaFormat,
          null,
          null,
          MediaCodec.CONFIGURE_FLAG_ENCODE);
      frameID = 0;
      mMediaCodec.start();
    }
    catch(Exception e)
    {
      Toast.makeText(getApplicationContext(), "mediaformat error", Toast.LENGTH_LONG).show();
      e.printStackTrace();
    }

  }

  /**========================================================================*/
  /** This function gets the starting index of the first appearance of match array in source array. The function will search in source array from startIndex position.*/
  public static int find(byte[] source, byte[] match, int startIndex) 
  { 
    if(source == null || match == null)
    {
      Log.d("EncodeDecode", "ERROR in find : null");
      return -1;
    }
    if(source.length == 0 || match.length == 0)
    {
      Log.d("EncodeDecode", "ERROR in find : length 0");
      return -1;
    }

    int ret = -1; 
    int spos = startIndex; 
    int mpos = 0; 
    byte m = match[mpos]; 
    for( ; spos < source.length; spos++ ) 
    { 
      if(m == source[spos]) 
      { 
        // starting match 
        if(mpos == 0) 
          ret = spos; 
        // finishing match 
        else if(mpos == match.length - 1) 
          return ret; 

        mpos++; 
        m = match[mpos]; 
      } 
      else 
      { 
        ret = -1; 
        mpos = 0; 
        m = match[mpos]; 
      } 
    } 
    return ret; 
  }


  /**========================================================================*/
  /** For H264 encoding, this function will retrieve SPS & PPS from the given data and will insert into SPS & PPS global arrays. */
  public static void getSPS_PPS(byte[] data, int startingIndex)
  {
    byte[] spsHeader = {0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x67};
    byte[] ppsHeader = {0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x68};
    byte[] frameHeader = {0x00, 0x00, 0x00, 0x01};

    int spsStartingIndex = -1;
    int nextFrameStartingIndex = -1;
    int ppsStartingIndex = -1;

    spsStartingIndex = find(data, spsHeader, startingIndex);
    Log.d("EncodeDecode", "spsStartingIndex: " + spsStartingIndex);
    if(spsStartingIndex >= 0)
    {
      nextFrameStartingIndex = find(data, frameHeader, spsStartingIndex+1);
      int spsLength = 0;
      if(nextFrameStartingIndex>=0)
        spsLength = nextFrameStartingIndex - spsStartingIndex;
      else
        spsLength = data.length - spsStartingIndex;
      if(spsLength > 0)
      {
        SPS = new byte[spsLength];
        System.arraycopy(data, spsStartingIndex, SPS, 0, spsLength);
      }
    }

    ppsStartingIndex = find(data, ppsHeader, startingIndex);
    Log.d("EncodeDecode", "ppsStartingIndex: " + ppsStartingIndex);
    if(ppsStartingIndex >= 0)
    {
      nextFrameStartingIndex = find(data, frameHeader, ppsStartingIndex+1);
      int ppsLength = 0;
      if(nextFrameStartingIndex>=0)
        ppsLength = nextFrameStartingIndex - ppsStartingIndex;
      else
        ppsLength = data.length - ppsStartingIndex;
      if(ppsLength > 0)
      {
        PPS = new byte[ppsLength];
        System.arraycopy(data, ppsStartingIndex, PPS, 0, ppsLength);
      }
    }
  }


  /**========================================================================*/
  /** Prints the byte array in hex */
  private void printByteArray(byte[] array)
  {
    StringBuilder sb1 = new StringBuilder();
    for (byte b : array) 
    {
      sb1.append(String.format("%02X ", b));
    }
    Log.d("EncodeDecode", sb1.toString());
  }

  public static byte[] YV12toYUV420PackedSemiPlanar(final byte[] input, final int width, final int height) {
    /* 
     * COLOR_TI_FormatYUV420PackedSemiPlanar is NV12
     * We convert by putting the corresponding U and V bytes together (interleaved).
     */
    final int frameSize = width * height;
    final int qFrameSize = frameSize/4;
    byte[] output = new byte[input.length];


    System.arraycopy(input, 0, output, 0, frameSize);
    for (int i = 0; i < (qFrameSize); i++) 
    {
      byte b = (input[frameSize + qFrameSize + i - 32 - 320]);
      output[frameSize + i*2] =  b;
      output[frameSize + i*2 + 1] = (input[frameSize + i - 32 - 320]);      
    }    System.arraycopy(input, 0, output, 0, frameSize); // Y

    for (int i = 0; i < qFrameSize; i++) {
      output[frameSize + i*2] = input[frameSize + i + qFrameSize]; // Cb (U)
      output[frameSize + i*2 + 1] = input[frameSize + i]; // Cr (V)
    }
    return output;
  }

  private byte[] rotateYUV420Degree90(byte[] data, int imageWidth, int imageHeight) 
  {
    byte [] yuv = new byte[imageWidth*imageHeight*3/2];
    // Rotate the Y luma
    int i = 0;
    for(int x = 0;x < imageWidth;x++)
    {
      for(int y = imageHeight-1;y >= 0;y--)                
      {
        yuv[i] = data[y*imageWidth+x];
        i++;
      }
    }
    // Rotate the U and V color components 
    i = imageWidth*imageHeight*3/2-1;
    for(int x = imageWidth-1;x > 0;x=x-2)
    {
      for(int y = 0;y < imageHeight/2;y++)                
      {
        yuv[i] = data[(imageWidth*imageHeight)+(y*imageWidth)+x];
        i--;
        yuv[i] = data[(imageWidth*imageHeight)+(y*imageWidth)+(x-1)];
        i--;
      }
    }
    return yuv;
  }

  /**========================================================================*/
  /** When camera receives a frame this function is called with the frame data as its parameter. It encodes the given data and then stores in frameQueue. */
  private void encode(byte[] data)
  {
    Log.d("EncodeDecode", "ENCODE FUNCTION CALLED");
    inputBuffers = mMediaCodec.getInputBuffers();
    outputBuffers = mMediaCodec.getOutputBuffers();

    int inputBufferIndex = mMediaCodec.dequeueInputBuffer(0);
    if (inputBufferIndex >= 0)
    {
      ByteBuffer inputBuffer = inputBuffers[inputBufferIndex];
      inputBuffer.clear();

      int size = inputBuffer.limit();
      //inputBuffer.put(data);

      // color right, but rotated
      byte[] output = YV12toYUV420PackedSemiPlanar(data,320,240);
      inputBuffer.put(output);

      // color almost right, orientation ok but distorted 
      /*byte[] output = YV12toYUV420PackedSemiPlanar(data,320,240);
      output = rotateYUV420Degree90(output,320,240);
      inputBuffer.put(output);*/

      mMediaCodec.queueInputBuffer(inputBufferIndex, 0 /* offset */, size, 0 /* timeUs */, 0);
      Log.d("EncodeDecode", "InputBuffer queued");
    }
    else
    {
      Log.d("EncodeDecode", "inputBufferIndex < 0, returning null");
      return ;
    }

    MediaCodec.BufferInfo bufferInfo = new MediaCodec.BufferInfo();
    int outputBufferIndex = mMediaCodec.dequeueOutputBuffer(bufferInfo, 0);
    Log.d("EncodeDecode", "outputBufferIndex = " + outputBufferIndex);
    do
    {
      if (outputBufferIndex >= 0)
      {
        Frame frame = new Frame(frameID);
        ByteBuffer outBuffer = outputBuffers[outputBufferIndex];
        byte[] outData = new byte[bufferInfo.size];
        byte idrFrameType = 0x65;
        int dataLength = 0;

        outBuffer.get(outData);

        // If SPS & PPS is not ready then 
        if(ENCODING.equalsIgnoreCase("h264") && ( (SPS == null || SPS.length ==0) || (PPS == null || PPS.length == 0) ) )
          getSPS_PPS(outData, 0);

        dataLength = outData.length;

        // If the frame is an IDR Frame then adding SPS & PPS in front of the actual frame data 
        if(ENCODING.equalsIgnoreCase("h264") && outData[4] == idrFrameType)
        {
          int totalDataLength = dataLength + SPS.length + PPS.length;

          frame.frameData = new byte[totalDataLength];

          System.arraycopy(SPS, 0, frame.frameData, 0, SPS.length);
          System.arraycopy(PPS, 0, frame.frameData, SPS.length, PPS.length);
          System.arraycopy(outData, 0 , frame.frameData, SPS.length+PPS.length, dataLength);
        }
        else
        {
          frame.frameData = new byte[dataLength];
          System.arraycopy(outData, 0 , frame.frameData, 0, dataLength);
        }

        // for testing
        Log.d("EncodeDecode" , "Frame no :: " + frameID + " :: frameSize:: " + frame.frameData.length + " :: ");
        printByteArray(frame.frameData);

        // if encoding type is h264 and sps & pps is ready then, enqueueing the frame in the queue
        // if encoding type is h263 then, enqueueing the frame in the queue
        if( (ENCODING.equalsIgnoreCase("h264") && SPS != null && PPS != null && SPS.length != 0 && PPS.length != 0) || ENCODING.equalsIgnoreCase("h263") )
        {
          Log.d("EncodeDecode", "enqueueing frame no: " + (frameID));

          try
          {
            queue.put(frame);
          }
          catch(InterruptedException e)
          {
            Log.e("EncodeDecode", "interrupted while waiting");
            e.printStackTrace();
          }
          catch(NullPointerException e)
          {
            Log.e("EncodeDecode", "frame is null");
            e.printStackTrace();
          }
          catch(IllegalArgumentException e)
          {
            Log.e("EncodeDecode", "problem inserting in the queue");
            e.printStackTrace();
          }

          Log.d("EncodeDecode", "frame enqueued. queue size now: " + queue.size());

          if(firstTime)
          {
            Log.d("EncodeDecode", "adding a surface to layout for decoder");
            SurfaceView sv = new SurfaceView(getApplicationContext());
            handler = new Handler();
            sv.getHolder().addCallback(MainActivity.this);
            sv.setLayoutParams(new android.widget.FrameLayout.LayoutParams(320, 240));
            ll.addView(sv,1);
            MainActivity.this.setContentView(ll);
            firstTime = false;
          }
        }

        frameID++;
        mMediaCodec.releaseOutputBuffer(outputBufferIndex, false);
        outputBufferIndex = mMediaCodec.dequeueOutputBuffer(bufferInfo, 0);

      }
      else if (outputBufferIndex == MediaCodec.INFO_OUTPUT_BUFFERS_CHANGED)
      {
        outputBuffers = mMediaCodec.getOutputBuffers();
        Log.e("EncodeDecode","output buffer of encoder : info changed");
      }
      else if (outputBufferIndex == MediaCodec.INFO_OUTPUT_FORMAT_CHANGED)
      {
        Log.e("EncodeDecode","output buffer of encoder : format changed");
      }
      else
      {
        Log.e("EncodeDecode", "unknown value of outputBufferIndex : " + outputBufferIndex);
        //printByteArray(data);
      }
    } while (outputBufferIndex >= 0);
  }

  private class MySurfaceView extends SurfaceView implements SurfaceHolder.Callback 
  {
    SurfaceHolder holder;
    public MySurfaceView(Context context) { 
      super(context); 
      holder = this.getHolder();
      holder.addCallback(this); 
    }

    public MySurfaceView(Context context, AttributeSet attrs) { 
      super(context,attrs); 
      holder = this.getHolder();
      holder.addCallback(this); 
    }

    public void surfaceCreated(SurfaceHolder holder) { 
      try
      {
        try
        {
          if(mCamera == null)
            mCamera = Camera.open();
          mCamera.setDisplayOrientation(90);
          Log.d("EncodeDecode","Camera opened");
        }
        catch (Exception e)
        {
          Log.d("EncodeDecode","Camera open failed");
          e.printStackTrace();
        }

        Camera.Parameters p = mCamera.getParameters();

        if(ENCODING.equalsIgnoreCase("h264"))
          p.setPreviewSize(320, 240);
        else if(ENCODING.equalsIgnoreCase("h263"))
          p.setPreviewSize(352, 288);

        mCamera.setParameters(p);
        mCamera.setPreviewDisplay(holder);

        mCamera.setPreviewCallback(new PreviewCallback()
        {
          @Override
          public void onPreviewFrame(byte[] data, Camera camera)
          { 
            Log.d("EncodeDecode", "onPreviewFrame, calling encode function");
            encode(data);
          }
        });
        mCamera.startPreview();
        mPreviewRunning = true;
      } 
      catch (IOException e) 
      {
        Log.e("EncodeDecode","surfaceCreated():: in setPreviewDisplay(holder) function");
        e.printStackTrace();
      }
      catch (NullPointerException e)
      {
        Log.e("EncodeDecode","surfaceCreated Nullpointer");
        e.printStackTrace();
      }
    }

    public void surfaceChanged(SurfaceHolder holder, int format, int width, int height) 
    { 
      if (mPreviewRunning) 
      {
        mCamera.stopPreview();
        Log.e("EncodeDecode","preview stopped");
      }
      try 
      {
        if(mCamera == null)
        {
          mCamera = Camera.open();
          mCamera.setDisplayOrientation(90);
        }

        Camera.Parameters p = mCamera.getParameters();
        if(ENCODING.equalsIgnoreCase("h264"))
          p.setPreviewSize(320, 240);
        else if(ENCODING.equalsIgnoreCase("h263"))
          p.setPreviewSize(352, 288);

        p.setPreviewFormat(ImageFormat.YV12);
        mCamera.setParameters(p);
        mCamera.setPreviewDisplay(holder);
        mCamera.unlock();
        mCamera.reconnect();
        mCamera.setPreviewCallback(new PreviewCallback()
        {
          @Override
          public void onPreviewFrame(byte[] data, Camera camera)
          {
            Log.d("EncodeDecode", "onPreviewFrame, calling encode function");
            encode(data);
          }
        });
        Log.d("EncodeDecode", "previewCallBack set");
        mCamera.startPreview();
        mPreviewRunning = true;
      }
      catch (Exception e)
      {
        Log.e("EncodeDecode","surface changed:set preview display failed");
        e.printStackTrace();
      }

    }

    public void surfaceDestroyed(SurfaceHolder holder) 
    {

    } 
  }


  @Override
  public void surfaceCreated(SurfaceHolder holder) 
  {
    Log.d("EncodeDecode", "mainActivity surfaceCreated");
  }

  @Override
  public void surfaceChanged(SurfaceHolder holder, int format, int width, int height) 
  {
    Log.d("EncodeDecode", "mainActivity surfaceChanged.");
    if (mPlayer == null) 
    {
      mPlayer = new PlayerThread(holder.getSurface());
      mPlayer.start();
      Log.d("EncodeDecode", "PlayerThread started");
    }
  }

  @Override
  public void surfaceDestroyed(SurfaceHolder holder) 
  {
    if (mPlayer != null) 
    {
      mPlayer.interrupt();  
    }
  }

  private class PlayerThread extends Thread 
  {
    //private MediaExtractor extractor;
    private MediaCodec decoder;
    private Surface surface;

    public PlayerThread(Surface surface) 
    {
      this.surface = surface;
    }

    @Override
    public void run() 
    {
      while(SPS == null || PPS == null || SPS.length == 0 || PPS.length == 0)
      {
        try 
        {
          Log.d("EncodeDecode", "DECODER_THREAD:: sps,pps not ready yet");
          sleep(1000);
        } catch (InterruptedException e) {
          e.printStackTrace();

        }
      }

      Log.d("EncodeDecode", "DECODER_THREAD:: sps,pps READY");

      if(ENCODING.equalsIgnoreCase("h264"))
      {
        decoder = MediaCodec.createDecoderByType("video/avc");
        MediaFormat mediaFormat = MediaFormat.createVideoFormat("video/avc", 320, 240);
        mediaFormat.setByteBuffer("csd-0", ByteBuffer.wrap(SPS));
        mediaFormat.setByteBuffer("csd-1", ByteBuffer.wrap(PPS));
        decoder.configure(mediaFormat, surface /* surface */, null /* crypto */, 0 /* flags */);
      }
      else if(ENCODING.equalsIgnoreCase("h263"))
      { 
        decoder = MediaCodec.createDecoderByType("video/3gpp");
        MediaFormat mediaFormat = MediaFormat.createVideoFormat("video/3gpp", 352, 288);
        decoder.configure(mediaFormat, surface /* surface */, null /* crypto */, 0 /* flags */);
      }

      if (decoder == null) 
      {
        Log.e("DecodeActivity", "DECODER_THREAD:: Can't find video info!");
        return;
      }

      decoder.start();
      Log.d("EncodeDecode", "DECODER_THREAD:: decoder.start() called");

      ByteBuffer[] inputBuffers = decoder.getInputBuffers();
      ByteBuffer[] outputBuffers = decoder.getOutputBuffers();


      int i = 0;
      while(!Thread.interrupted())
      {
        Frame currentFrame = null;
        try 
        {
          Log.d("EncodeDecode", "DECODER_THREAD:: calling queue.take(), if there is no frame in the queue it will wait");
          currentFrame = queue.take();
        } 
        catch (InterruptedException e) 
        {
          Log.e("EncodeDecode","DECODER_THREAD:: interrupted while PlayerThread was waiting for the next frame");
          e.printStackTrace();
        }

        if(currentFrame == null)
          Log.e("EncodeDecode","DECODER_THREAD:: null frame dequeued");
        else
          Log.d("EncodeDecode","DECODER_THREAD:: " + currentFrame.id + " no frame dequeued");

        if(currentFrame != null && currentFrame.frameData != null && currentFrame.frameData.length != 0)
        {
          Log.d("EncodeDecode", "DECODER_THREAD:: decoding frame no: " + i + " , dataLength = " + currentFrame.frameData.length);

          int inIndex = 0; 
          while ((inIndex = decoder.dequeueInputBuffer(1)) < 0)
            ;

          if (inIndex >= 0) 
          {
            Log.d("EncodeDecode", "DECODER_THREAD:: sample size: " + currentFrame.frameData.length);

            ByteBuffer buffer = inputBuffers[inIndex];
            buffer.clear();
            buffer.put(currentFrame.frameData);
            decoder.queueInputBuffer(inIndex, 0, currentFrame.frameData.length, 0, 0);

            BufferInfo info = new BufferInfo();
            int outIndex = decoder.dequeueOutputBuffer(info, 100000);

            switch (outIndex) 
            {
            case MediaCodec.INFO_OUTPUT_BUFFERS_CHANGED:
              Log.e("EncodeDecode", "DECODER_THREAD:: INFO_OUTPUT_BUFFERS_CHANGED");
              outputBuffers = decoder.getOutputBuffers();
              break;
            case MediaCodec.INFO_OUTPUT_FORMAT_CHANGED:
              Log.e("EncodeDecode", "DECODER_THREAD:: New format " + decoder.getOutputFormat());

              break;
            case MediaCodec.INFO_TRY_AGAIN_LATER:
              Log.e("EncodeDecode", "DECODER_THREAD:: dequeueOutputBuffer timed out!");
              break;
            default:
              Log.d("EncodeDecode", "DECODER_THREAD:: decoded SUCCESSFULLY!!!");
              ByteBuffer outbuffer = outputBuffers[outIndex];
              decoder.releaseOutputBuffer(outIndex, true);
              break;
            }
            i++;
          }
        }
      }

      decoder.stop();
      decoder.release();

    }
  }
}

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion