Android LicenseChecker ulega awarii z wyjątkiem zerowego wskaźnika

Wydaje się, że jeśli telefon z Androidem nie jest zalogowany do Google Play, wywołanie checkAccess wywoła wyjątek NullPointerException i ostatecznie zawiesza aplikację:

// user not logged in to Google Play
LicenseChecker licenseChecker = new LicenseChecker(...);
licenseChecker.checkAccess(...) // throws a nullpointer exception and crasches the app

Wyjątek NullPointerException odbywa się głęboko w ramach systemu Android w osobnym wątku:

FATAL EXCEPTION: background thread
java.lang.NullPointerException
com.google.android.vending.licensing.LicenseValidator.verify()

stąd wydaje się, że aplikacja nie może go złapać i uniknąć awarii.

Jakieś pomysły, jak uniknąć tego wypadku? (t powinna być sytuacja prawna, która nie może być zalogowana w Google Play)

Jedynym sposobem, w jaki mogę pomyśleć, jest sprawdzenie statusu logowania Google Play przed wywołaniem checkAccess.

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion