Przeczytaj plik pdf z folderu zasobów

public void DOCS(View btnDocs)
{  
  File fileBrochure = new File("android.resource://com.project.datastructure/assets/abc.pdf");
  if (!fileBrochure.exists())
  {
     CopyAssetsbrochure();
  } 

  /** PDF reader code */
  File file = new File("android.resource://com.project.datastructure/assets/abc.pdf");    

  Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW);
  intent.setDataAndType(Uri.fromFile(file),"application/pdf");
  intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP);
  intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK);
  try 
  {
    getApplicationContext().startActivity(intent);
  } 
  catch (ActivityNotFoundException e) 
  {
     Toast.makeText(Stack_dr.this, "NO Pdf Viewer", Toast.LENGTH_SHORT).show();
  }
}
private void CopyAssetsbrochure() {
  AssetManager assetManager = getAssets();
  String[] files = null;
  try 
  {
    files = assetManager.list("");
  } 
  catch (IOException e){}
  for(int i=0; i<files.length; i++)
  {
    String fStr = files[i];
    if(fStr.equalsIgnoreCase("abc.pdf"))
    {
      InputStream in = null;
      OutputStream out = null;
      try 
      {
       in = assetManager.open(files[i]);
       out = new FileOutputStream("/sdcard/" + files[i]);
       copyFile(in, out);
       in.close();
       in = null;
       out.flush();
       out.close();
       out = null;
       break;
      } 
      catch(Exception e){}
    }
  }
}

 private void copyFile(InputStream in, OutputStream out) throws IOException 
 {
  byte[] buffer = new byte[1024];
  int read;
  while((read = in.read(buffer)) != -1){
   out.write(buffer, 0, read);
  }
}

Próbuję odczytać plik pdf z folderu zasobów, który jest obecny w moim folderze aplikacji. Wszystko działa idealnie, gdy klikam na przycisk DOCS, pojawia się pop-up, aby pozwolić mi wybrać aplikację do otwarcia pliku pdf, np. „Abc.pdf”, ale po wybraniu opcji pojawia się komunikat o błędzie „Ścieżka do pliku jest nieprawidłowa”. Myślę, że jest to jakiś problem ze ścieżką, którą podałem w kodzie. proszę pomóż

questionAnswers(7)

yourAnswerToTheQuestion