NSInputStream przestaje działać, czasami zgłasza EXC_BAD_ACCESS

(AKTUALIZOWANE) w skrócie jest to problem: w iOS chcę odczytać duży plik, wykonać na nim przetwarzanie (w tym konkretnym przypadku zakodować jako łańcuch Base64 () i zapisać do pliku tymczasowego na urządzeniu. Ustawiam NSInputStream na czytać z pliku, a następnie w

(void)stream:(NSStream *)stream handleEvent:(NSStreamEvent)eventCode

Robię większość pracy. Z jakiegoś powodu czasami widzę, że NSInputStream przestaje działać. Wiem, bo mam linię

NSLog(@"stream %@ got event %x", stream, (unsigned)eventCode);

na początku(void)stream:(NSStream *)stream handleEvent:(NSStreamEvent)eventCode a czasami po prostu widziałem wyjście

stream <__NSCFInputStream: 0x1f020b00> got event 2

(co odpowiada zdarzeniu NSStreamEventHasBytesAvailable), a następnie nic później. Nie zdarzenie 10, które odpowiada NSStreamEventEndEnctered, a nie zdarzenie błędu, nic! A czasem nawet dostaję wyjątek EXC_BAD_ACCESS, który w tej chwili nie mam pojęcia, jak debugować. Każda pomoc byłaby doceniana.

Oto implementacja. Wszystko zaczyna się, gdy kliknę przycisk „Prześlij”, który uruchamia:

- (IBAction)submit:(id)sender {   
  [p_spinner startAnimating];  
  [self performSelector: @selector(sendData)
      withObject: nil
      afterDelay: 0];  
}

Oto sendData:

-(void)sendData{
  ...
  _tempFilePath = ... ;
  [[NSFileManager defaultManager] createFileAtPath:_tempFilePath contents:nil attributes:nil];
  [self setUpStreamsForInputFile: [self.p_mediaURL path] outputFile:_tempFilePath];
  [p_spinner stopAnimating];
  //Pop back to previous VC
  [self.navigationController popViewControllerAnimated:NO] ;
}

Oto setUpStreamsForInputFile o nazwie powyżej:

- (void)setUpStreamsForInputFile:(NSString *)inpath outputFile:(NSString *)outpath {
  self.p_iStream = [[NSInputStream alloc] initWithFileAtPath:inpath];
  [p_iStream setDelegate:self];
  [p_iStream scheduleInRunLoop:[NSRunLoop currentRunLoop]
              forMode:NSDefaultRunLoopMode];
  [p_iStream open];  
}

W końcu jest to miejsce, w którym występuje większość logiki:

- (void)stream:(NSStream *)stream handleEvent:(NSStreamEvent)eventCode {

  NSLog(@"stream %@ got event %x", stream, (unsigned)eventCode);

  switch(eventCode) {
    case NSStreamEventHasBytesAvailable:
    {
      if (stream == self.p_iStream){
        if(!_tempMutableData) {
          _tempMutableData = [NSMutableData data];
        }
        if ([_streamdata length]==0){ //we want to write to the buffer only when it has been emptied by the output stream
          unsigned int buffer_len = 24000;//read in chunks of 24000
          uint8_t buf[buffer_len];
          unsigned int len = 0;
          len = [p_iStream read:buf maxLength:buffer_len];
          if(len) {
            [_tempMutableData appendBytes:(const void *)buf length:len];
            NSString* base64encData = [Base64 encodeBase64WithData:_tempMutableData];
            _streamdata = [base64encData dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]; //encode the data as Base64 string
            [_tempFileHandle writeData:_streamdata];//write the data
            [_tempFileHandle seekToEndOfFile];// and move to the end
            _tempMutableData = [NSMutableData data]; //reset mutable data buffer 
            _streamdata = [[NSData alloc] init]; //release the data buffer
          } 
        }
      }
      break;
    case NSStreamEventEndEncountered:
    {
      [stream close];
      [stream removeFromRunLoop:[NSRunLoop currentRunLoop]
               forMode:NSDefaultRunLoopMode];
      stream = nil;
      //do some more stuff here...
      ...
      break;
    }
    case NSStreamEventHasSpaceAvailable:
    case NSStreamEventOpenCompleted:
    case NSStreamEventNone:
    {
      ...
    }
    }
    case NSStreamEventErrorOccurred:{
      ...
    }
  }
}

Uwaga: kiedy opublikowałem to jako pierwszy, miałem złe wrażenie, że problem ma coś wspólnego z używaniem GCD. Zgodnie z odpowiedzią Roba poniżej usunąłem kod GCD i problem nadal występuje.

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion