Cmd i wykrzykniki - część II

Naprawdę zastanawiam się, dlaczego moja procedura zastępowania ciągów działa podczas analizowania plików tekstowych zawierających jakiekolwiek znaki specjalne, w tym wykrzykniki. Spodziewałem się, że opóźniona ekspansja zmiennej wyłączy specjalne znaczenie znaku ampersand, znaku procentu itp., Ale zamiast tego zakończy się niepowodzeniem dla wykrzykników ...

Kod:

@echo on & setlocal ENABLEEXTENSIONS

set "InFile=%~1"
set "OutFile=%~2"
set "Replace=%~3"

CALL :ParseCue "%%InFile%%" "%%OutFile%%" "%%Replace%%"

endlocal &GOTO:EOF

:ParseCue
@echo on & setlocal ENABLEEXTENSIONS DISABLEDELAYEDEXPANSION
set "FileToParse=%~1"
set "OutputFile=%~2"
set "NewExtension=%~3"
for /F "usebackq tokens=* delims=" %%a in ("%FileToParse%") DO (
 set "line=%%a"
 @echo on & setlocal ENABLEEXTENSIONS ENABLEDELAYEDEXPANSION
 set "line=!line:.wav=%NewExtension%!"
 echo(!line!>>"%OutputFile%"
 endlocal
)
endlocal &GOTO:EOF

InputFile.txt:

This a test for parsing lines with special characters
Rock & Roll.wav
Rock & Roll!.wav
Special | < > ~ \ ²³ { [ ] } ! " ´ ' ` üäö @ ; : € $ % & / ( ) = ? chars.wav

Składnia wiersza poleceń:

D:\Users\Public\Batch\YAET>parse.bat "InputFile.txt" "OutputFile.txt" ".flac"

OutputFile.txt:

This a test for parsing lines with special characters
Rock & Roll.flac
Rock & Roll!.flac
Special | < > ~ \ ²³ { [ ] } ! " ´ ' ` üäö @ ; : € $ % & / ( ) = ? chars.flac

EDYTUJ / Uzupełnij:

Po 1 1/2 roku musiałem ponownie użyć tego fragmentu kodu. Zobacz dwa dodatkowe przykłady obsługujące znaki trucizny. Pierwszy z tymczasowym włączonym opóźnionym rozszerzeniem ponownie (patrz odpowiedź Ansgars), drugi przy użyciuCALL. Obie będą analizować ścieżkę i nazwę niepustych plików w bieżącym katalogu i poniżej, ale bez końcowej litery dysku i ścieżki do bieżącego katalogu.

Przykład # 1 (Załączanie podwójnych cudzysłowów wset "File=!File..." iecho "!FILE!">>... nie są wymagane):

@echo off & setlocal ENABLEEXTENSIONS DISABLEDELAYEDEXPANSION
del NonEmptyFiles.txt >NUL 2>&1
echo Searching non-empty files in and below current directory ...
for /f "tokens=*" %%I in ('dir /s /b /a:-D') do (
  if not %%~zI==0 (
    set "File=%%I"
    setlocal ENABLEDELAYEDEXPANSION
    set "File=!File:%cd%\=!"
    echo "!File!">> NonEmptyFiles.txt
    endlocal
    )
  )
echo Done. See NonEmptyFiles.txt.
endlocal &goto:EOF

Przykład # 2 (wolniejszy, wymagający podwójnych cudzysłowów):

@echo off & setlocal ENABLEEXTENSIONS DISABLEDELAYEDEXPANSION
del NonEmptyFiles.txt >NUL 2>&1
echo Searching non-empty files in and below current directory ...
for /f "tokens=*" %%i in ('dir /s /b /a:-D') do (
  if not %%~zi==0 (
    set "File=%%i"
    call set "File=%%File:%cd%\=%%"
    call echo "%%File%%">> NonEmptyFiles.txt
    )
  )
echo Done. See NonEmptyFiles.txt.
endlocal &goto:EOF

Pliki i foldery do testowania:

D:\Martin\Any & Path>dir /s /b /a:-D
D:\Martin\Any & Path\Hello! World!.txt
D:\Martin\Any & Path\Rock & Roll\!File! !!File!!.txt
D:\Martin\Any & Path\Rock & Roll\%File% %%File%% %%I.txt
D:\Martin\Any & Path\Rock & Roll\Poison! !§$%&()=`´'_;,.-#+´^ßöäüÖÄÜ°^^#.txt
D:\Martin\Any & Path\Rock & Roll\SizeZero.txt

Wydajność:

D:\Martin\Any & Path>stringinforloop.bat
Searching non-empty files in and below current directory ...
See NonEmptyFiles.txt. Done.

D:\Martin\Any & Path>type NonEmptyFiles.txt
"Hello! World!.txt"
"Rock & Roll\!File! !!File!!.txt"
"Rock & Roll\%File% %%File%% %%I.txt"
"Rock & Roll\Poison! !§$%&()=`´'_;,.-#+´^ßöäüÖÄÜ°^^#.txt"

Ciesz się dozowaniem! Jaskółka oknówka

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion