Jak ustawić podpowiedzi na podelementach ListView w .Net

Próbuję ustawić tekst podpowiedzi dla niektórych moich podelementów w formancie podglądu listy. Nie mogę uzyskać podpowiedzi, aby się wyświetlić.

Czy ktoś ma jakieś sugestie?

Private _timer As Timer
Private Sub Timer()
  If _timer Is Nothing Then
    _timer = New Timer
    _timer.Interval = 500
    AddHandler _timer.Tick, AddressOf TimerTick
    _timer.Start()
  End If
End Sub
Private Sub TimerTick(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
  _timer.Enabled = False
End Sub

Protected Overrides Sub OnMouseMove(ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs)
  If Not _timer.Enabled Then
    Dim item = Me.HitTest(e.X, e.Y)
    If Not item Is Nothing AndAlso Not item.SubItem Is Nothing Then
      If item.SubItem.Text = "" Then
        Dim tip = New ToolTip
        Dim p = item.SubItem.Bounds
        tip.ToolTipTitle = "Status"
        tip.ShowAlways = True
        tip.Show("FOO", Me, e.X, e.Y, 1000)
        _timer.Enabled = True
      End If
    End If
  End If

  MyBase.OnMouseMove(e)
End Sub

questionAnswers(5)

yourAnswerToTheQuestion