Symfony2 + Doctrine - Sprawdzanie poprawności kolekcji encji

Mam formularz do utworzenia nowego podmiotu. Podmiot ten ma zbiór innych podmiotów, które również są wprowadzane w tej formie.

Chcę użyć opcji sprawdzania poprawności encji w kolekcji do sprawdzenia poprawności tych jednostek, ale nie działa. Sprawdzane są reguły walidacji „głównej” jednostki (Person), ale reguły walidacji jednostek waddressList kolekcja (adres) nie jest zaznaczona. Gdy wprowadzam nieprawidłowe informacje w polach, przesłany formularz jest pomyślnie sprawdzany.

W tym przykładzie adnotacja dla ulicy nie jest używana podczas walidacji.

<code>class Person 
{
  ...

  /**
   * @ORM\OneToMany(targetEntity="Address", mappedBy="owner", cascade={"persist", "detach"})
   */
  protected $addressList;

  ....
}

class Address
{
  ...
  /**
   * @ORM\ManyToOne(targetEntity="Person", inversedBy="addressList")
   * @ORM\JoinColumn(name="person_id", referencedColumnName="id", onDelete="CASCADE")
   */
  protected $owner;

  /**
   * @ORM\Column(type="string", length=75)
   * @Assert\MinLength(
   *   limit=3,
   *   message="Street must have atleast {{ limit }} characters."
   * )
   */
  protected $street;

  ...

}
</code>

Jak mogę uzyskać formularz do sprawdzenia poprawności dostarczonych jednostek adresu?

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion