Oczekiwanie na warunek w zamku reentrant

Poniższy kod pochodzi zJavaDoc zCondition:

class BoundedBuffer {
 final Lock lock = new ReentrantLock();
 final Condition notFull = lock.newCondition(); 
 final Condition notEmpty = lock.newCondition(); 

 final Object[] items = new Object[100];
 int putptr, takeptr, count;

 public void put(Object x) throws InterruptedException {
  lock.lock();
  try {
   while (count == items.length) 
    notFull.await();
   items[putptr] = x; 
   if (++putptr == items.length) putptr = 0;
   ++count;
   notEmpty.signal();
  } finally {
   lock.unlock();
  }
 }

 public Object take() throws InterruptedException {
  lock.lock();
  try {
   while (count == 0) 
    notEmpty.await();
   Object x = items[takeptr]; 
   if (++takeptr == items.length) takeptr = 0;
   --count;
   notFull.signal();
   return x;
  } finally {
   lock.unlock();
  }
 } 
}

Wyobraź sobie 2 wątki,Konsument iProducent, jeden używatake, jedenput na jednym wystąpieniuBoundedBuffer.

PowiedzmyKonsument idzie pierwszy, biegnietake() w której zamykalock i teraz zapętla sięnotEmpty.await();.

Jak teraz możeszProducent ewentualnie dostać się doput() metoda przeszła blokowanielock, który jest już w posiadaniuKonsument?

Czego mi tu brakuje? Jestlock „tymczasowo zwolniony”, podczas gdy wątek czeka na jeden ze swoich warunków? A co robireentrancy dokładnie z zamkiem?

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion