Jak można wymieszać 2 lub więcej palet kolorów, aby pokazać łączną wartość koloru

Próbuję utworzyć wykres, w którym kolor reprezentuje kombinację kilku wartości. W poniższym przykładzie stosuję rosnące wartości czerwieni związane ze współrzędną x i rosnące wartości koloru niebieskiego związane ze współrzędną y.

#required function 'val2col' from: http://www.menugget.blogspot.de/2011/09/converting-values-to-color-levels.html

val2col<-function(z, zlim, col = heat.colors(12), breaks){
 if(!missing(breaks)){
 if(length(breaks) != (length(col)+1)){stop("must have one more break than colour")}
 }
 if(missing(breaks) & !missing(zlim)){
 zlim[2] <- zlim[2]+c(zlim[2]-zlim[1])*(1E-3)#adds a bit to the range in both directions
 zlim[1] <- zlim[1]-c(zlim[2]-zlim[1])*(1E-3)
 breaks <- seq(zlim[1], zlim[2], length.out=(length(col)+1)) 
 }
 if(missing(breaks) & missing(zlim)){
 zlim <- range(z, na.rm=TRUE)
 zlim[2] <- zlim[2]+c(zlim[2]-zlim[1])*(1E-3)#adds a bit to the range in both directions
 zlim[1] <- zlim[1]-c(zlim[2]-zlim[1])*(1E-3)
 breaks <- seq(zlim[1], zlim[2], length.out=(length(col)+1))
 }
 colorlevels <- col[((as.vector(z)-breaks[1])/(range(breaks)[2]-range(breaks)[1]))*(length(breaks)-1)+1] # assign colors to heights for each point
 colorlevels
}


#data
x <- seq(100)
y <- seq(100)
grd <- expand.grid(x=x,y=y)

#assign colors to grd levels
pal1 <- colorRampPalette(c("white", rgb(1,0,0)), space = "rgb")
col1 <- val2col(x, col=pal1(10))
pal2 <- colorRampPalette(c("white", rgb(0,0,1)), space = "rgb")
col2 <- val2col(y, col=pal2(10))
col3 <- NA*seq(nrow(grd))
for(i in seq(nrow(grd))){
  xpos <- grd$x[i]
  ypos <- grd$y[i]
  coltmp <- (col2rgb(col1[xpos])/2) + (col2rgb(col2[ypos])/2)
  col3[i] <- rgb(coltmp[1], coltmp[2], coltmp[3], maxColorValue = 255)
}

  #plot
png("2_color_scales.png", width=6, height=4, units="in", res=200)
layout(matrix(c(1,2,3), nrow=1, ncol=3), widths=c(4,1,1), heights=4, respect=T)
par(mar=c(4,4,2,2))
plot(grd,col=col3, pch=19)
par(mar=c(4,0,2,5))
image(x=1, y=x, z=t(as.matrix(x)), col=pal1(10), xaxt="n", yaxt="n", xlab="", ylab="")
box()
axis(4)
mtext("x", side=4, line=3, cex=0.7)
par(mar=c(4,0,2,5))
image(x=1, y=y, z=t(as.matrix(y)), col=pal2(10), xaxt="n", yaxt="n", xlab="", ylab="")
box()
axis(4)
mtext("y", side=4, line=3, cex=0.7)
dev.off()

Wynik jest poprawny technicznie, gdy x = 1 i y = 10, mieszanie kolorów „biały” i „niebieski”, odpowiednio, zwraca jaśniejszy odcień niebieskiego. Jednak wolałbym, aby ta pozycja wyglądała na „niebieską” jako najciemniejszy niebieski pasek koloru y. Wyobrażam sobie, że wymagałoby to użycia przezroczystości dla niższych wartości niż koloru białego. Czy ktoś ma sugestie, w jaki sposób można to osiągnąć? Dodanie dwóch kolorów, w tym ich przezroczystości, jest poza mną ... Myślałem, że można użyć wartości przezroczystości jako wagi w kroku mieszania?

Dzięki za pomoc.

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion