ggplot2 boxplots na tydzień

Ten kod tworzy pojedynczy boxplot:

df <- data.frame(value = rnorm(62), my.date = seq(as.Date("2013-12-01"), as.Date("2014-01-31"), by="1 day"))

library(ggplot2)
ggplot(df, aes(as.Date(my.date), value)) + geom_boxplot() + scale_x_date(minor_breaks = "1 week", labels = date_format("%W\n%b"))

Jak mogę wyprodukować działkę, która ma pojedyncze wątki pudełkowe za każdy tydzień od 1 grudnia do 31 stycznia? Tak więc w obrębie jednej działki powinno być około 8 wątków. Wolałby rozwiązanie, które również wykorzystujeggplot() lubscale_x_date().

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion