Ukryty błąd NeuQuant.js (kwantyzacja kolorów JavaScript) w konwersji JS

NeuQuant.js działa dobrze, gdy szerokość i wysokość obrazu są wielokrotnością 100:

 300x300

W przeciwnym razie jest oczywiście błąd:

 299x300

(Te zostały zrobione zta aplikacja internetowa.)

Mam 90% pewności, że błąd występuje w NeuQuant.js. Wykonałem testy z tymjsgif iomggifi oba kodery mają ten sam błąd. Jest to oczywiste tylko w przypadku obrazów fotograficznych (kwantyzacja do 256 kolorów), gdy rozmiar obrazu jest inny niż wielokrotność 100.

Jeśli rozumiesz sieci neuronowe, kwantyzację kolorów i / lub problemy z przenoszeniem AS3 do JS, spójrz na to. Pierwotny portier zrezygnował z projektu i jest tak blisko pracy!

Tutaj jestmój kod który implementuje go u pracownika z OMGGIF:

importScripts('omggif.js', 'NeuQuant.js'); 

var rgba2rgb = function (data) {
 var pixels = [];
 var count = 0;
 var len = data.length;
 for ( var i=0; i<len; i+=4 ) {
  pixels[count++] = data[i];
  pixels[count++] = data[i+1];
  pixels[count++] = data[i+2];
 }
 return pixels;
}

var rgb2num = function(palette) {
 var colors = [];
 var count = 0;
 var len = palette.length;
 for ( var i=0; i<len; i+=3 ) {
  colors[count++] = palette[i+2] | (palette[i+1] << 8) | (palette[i] << 16);
 }
 return colors;
}

self.onmessage = function(event) {
 var frames = event.data.frames;
 var framesLength = frames.length;
 var delay = event.data.delay / 10;

 var startTime = Date.now();

 var buffer = new Uint8Array( frames[0].width * frames[0].height * framesLength * 5 );
 var gif = new GifWriter( buffer, frames[0].width, frames[0].height, { loop: 0 } );
 // var pixels = new Uint8Array( frames[0].width * frames[0].height );

 var addFrame = function (frame) {
  var data = frame.data;

  // Make palette with NeuQuant.js
  var nqInPixels = rgba2rgb(data);
  var len = nqInPixels.length;
  var nPix = len / 3;
  var map = [];
  var nq = new NeuQuant(nqInPixels, len, 10);
  // initialize quantizer
  var paletteRGB = nq.process(); // create reduced palette
  var palette = rgb2num(paletteRGB);
  // map image pixels to new palette
  var k = 0;
  for (var j = 0; j < nPix; j++) {
   var index = nq.map(nqInPixels[k++] & 0xff, nqInPixels[k++] & 0xff, nqInPixels[k++] & 0xff);
   // usedEntry[index] = true;
   map[j] = index;
  }

  gif.addFrame( 0, 0, frame.width, frame.height, new Uint8Array( map ), { palette: new Uint32Array( palette ), delay: delay } );
 }

 // Add all frames
 for (var i = 0; i<framesLength; i++) {
  addFrame( frames[i] );
  self.postMessage({
   type: "progress", 
   data: Math.round( (i+1)/framesLength*100 ) 
  });
 }

 // Finish
 var string = '';
 for ( var i = 0, l = gif.end(); i < l; i ++ ) {
  string += String.fromCharCode( buffer[ i ] );
 }

 self.postMessage({
  type: "gif", 
  data: string,
  frameCount: framesLength,
  encodeTime: Math.round( (Date.now()-startTime)/10 ) / 100
 });
};

I wszystkoNeuQuant.js:

/*
* NeuQuant Neural-Net Quantization Algorithm
* ------------------------------------------
* 
* Copyright (c) 1994 Anthony Dekker
* 
* NEUQUANT Neural-Net quantization algorithm by Anthony Dekker, 1994. See
* "Kohonen neural networks for optimal colour quantization" in "Network:
* Computation in Neural Systems" Vol. 5 (1994) pp 351-367. for a discussion of
* the algorithm.
* 
* Any party obtaining a copy of these files from the author, directly or
* indirectly, is granted, free of charge, a full and unrestricted irrevocable,
* world-wide, paid up, royalty-free, nonexclusive right and license to deal in
* this software and documentation files (the "Software"), including without
* limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute,
* sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons who
* receive copies from any such party to do so, with the only requirement being
* that this copyright notice remain intact.
*/

/*
* This class handles Neural-Net quantization algorithm
* @author Kevin Weiner (original Java version - [email protected])
* @author Thibault Imbert (AS3 version - bytearray.org)
* @version 0.1 AS3 implementation
*/

//import flash.utils.ByteArray;

NeuQuant = function()
{
  var exports = {};
  /*private_static*/ var netsize/*int*/ = 256; /* number of colours used */

  /* four primes near 500 - assume no image has a length so large */
  /* that it is divisible by all four primes */

  /*private_static*/ var prime1/*int*/ = 499;
  /*private_static*/ var prime2/*int*/ = 491;
  /*private_static*/ var prime3/*int*/ = 487;
  /*private_static*/ var prime4/*int*/ = 503;
  /*private_static*/ var minpicturebytes/*int*/ = (3 * prime4);

  /* minimum size for input image */
  /*
  * Program Skeleton ---------------- [select samplefac in range 1..30] [read
  * image from input file] pic = (unsigned char*) malloc(3*width*height);
  * initnet(pic,3*width*height,samplefac); learn(); unbiasnet(); [write output
  * image header, using writecolourmap(f)] inxbuild(); write output image using
  * inxsearch(b,g,r)
  */

  /*
  * Network Definitions -------------------
  */

  /*private_static*/ var maxnetpos/*int*/ = (netsize - 1);
  /*private_static*/ var netbiasshift/*int*/ = 4; /* bias for colour values */
  /*private_static*/ var ncycles/*int*/ = 100; /* no. of learning cycles */

  /* defs for freq and bias */
  /*private_static*/ var intbiasshift/*int*/ = 16; /* bias for fractions */
  /*private_static*/ var intbias/*int*/ = (1 << intbiasshift);
  /*private_static*/ var gammashift/*int*/ = 10; /* gamma = 1024 */
  /*private_static*/ var gamma/*int*/ = (1 << gammashift);
  /*private_static*/ var betashift/*int*/ = 10;
  /*private_static*/ var beta/*int*/ = (intbias >> betashift); /* beta = 1/1024 */
  /*private_static*/ var betagamma/*int*/ = (intbias << (gammashift - betashift));

  /* defs for decreasing radius factor */
  /*private_static*/ var initrad/*int*/ = (netsize >> 3); /*
                             * for 256 cols, radius
                             * starts
                             */

  /*private_static*/ var radiusbiasshift/*int*/ = 6; /* at 32.0 biased by 6 bits */
  /*private_static*/ var radiusbias/*int*/ = (1 << radiusbiasshift);
  /*private_static*/ var initradius/*int*/ = (initrad * radiusbias); /*
                                  * and
                                  * decreases
                                  * by a
                                  */

  /*private_static*/ var radiusdec/*int*/ = 30; /* factor of 1/30 each cycle */

  /* defs for decreasing alpha factor */
  /*private_static*/ var alphabiasshift/*int*/ = 10; /* alpha starts at 1.0 */
  /*private_static*/ var initalpha/*int*/ = (1 << alphabiasshift);
  /*private*/ var alphadec/*int*/ /* biased by 10 bits */

  /* radbias and alpharadbias used for radpower calculation */
  /*private_static*/ var radbiasshift/*int*/ = 8;
  /*private_static*/ var radbias/*int*/ = (1 << radbiasshift);
  /*private_static*/ var alpharadbshift/*int*/ = (alphabiasshift + radbiasshift);

  /*private_static*/ var alpharadbias/*int*/ = (1 << alpharadbshift);

  /*
  * Types and Global Variables --------------------------
  */

  /*private*/ var thepicture/*ByteArray*//* the input image itself */
  /*private*/ var lengthcount/*int*/; /* lengthcount = H*W*3 */
  /*private*/ var samplefac/*int*/; /* sampling factor 1..30 */

  // typedef int pixel[4]; /* BGRc */
  /*private*/ var network/*Array*/; /* the network itself - [netsize][4] */
  /*protected*/ var netindex/*Array*/ = new Array();

  /* for network lookup - really 256 */
  /*private*/ var bias/*Array*/ = new Array();

  /* bias and freq arrays for learning */
  /*private*/ var freq/*Array*/ = new Array();
  /*private*/ var radpower/*Array*/ = new Array();

  var NeuQuant = exports.NeuQuant = function NeuQuant(thepic/*ByteArray*/, len/*int*/, sample/*int*/)
  {

    var i/*int*/;
    var p/*Array*/;

    thepicture = thepic;
    lengthcount = len;
    samplefac = sample;

    network = new Array(netsize);

    for (i = 0; i < netsize; i++)
    {

      network[i] = new Array(4);
      p = network[i];
      p[0] = p[1] = p[2] = (i << (netbiasshift + 8)) / netsize;
      freq[i] = intbias / netsize; /* 1/netsize */
      bias[i] = 0;
    }

  }

  var colorMap = function colorMap()/*ByteArray*/
  {

    var map/*ByteArray*/ = [];
    var index/*Array*/ = new Array(netsize);
    for (var i/*int*/ = 0; i < netsize; i++)
     index[network[i][3]] = i;
    var k/*int*/ = 0;
    for (var l/*int*/ = 0; l < netsize; l++) {
     var j/*int*/ = index[l];
     map[k++] = (network[j][0]);
     map[k++] = (network[j][1]);
     map[k++] = (network[j][2]);
    }
    return map;

  }

  /*
  * Insertion sort of network and building of netindex[0..255] (to do after
  * unbias)
  * -------------------------------------------------------------------------------
  */

  var inxbuild = function inxbuild()/*void*/
  {

   var i/*int*/;
   var j/*int*/;
   var smallpos/*int*/;
   var smallval/*int*/;
   var p/*Array*/;
   var q/*Array*/;
   var previouscol/*int*/
   var startpos/*int*/

   previouscol = 0;
   startpos = 0;
   for (i = 0; i < netsize; i++)
   {

     p = network[i];
     smallpos = i;
     smallval = p[1]; /* index on g */
     /* find smallest in i..netsize-1 */
     for (j = i + 1; j < netsize; j++)
     {
       q = network[j];
       if (q[1] < smallval)
       { /* index on g */

        smallpos = j;
        smallval = q[1]; /* index on g */
      }
     }

     q = network[smallpos];
     /* swap p (i) and q (smallpos) entries */

     if (i != smallpos)
     {

       j = q[0];
       q[0] = p[0];
       p[0] = j;
       j = q[1];
       q[1] = p[1];
       p[1] = j;
       j = q[2];
       q[2] = p[2];
       p[2] = j;
       j = q[3];
       q[3] = p[3];
       p[3] = j;

     }

     /* smallval entry is now in position i */

     if (smallval != previouscol)

     {

      netindex[previouscol] = (startpos + i) >> 1;

      for (j = previouscol + 1; j < smallval; j++) netindex[j] = i;

      previouscol = smallval;
      startpos = i;

     }

    }

    netindex[previouscol] = (startpos + maxnetpos) >> 1;
    for (j = previouscol + 1; j < 256; j++) netindex[j] = maxnetpos; /* really 256 */

  }

  /*
  * Main Learning Loop ------------------
  */

  var learn = function learn()/*void*/ 

  {

    var i/*int*/;
    var j/*int*/;
    var b/*int*/;
    var g/*int*/
    var r/*int*/;
    var radius/*int*/;
    var rad/*int*/;
    var alpha/*int*/;
    var step/*int*/;
    var delta/*int*/;
    var samplepixels/*int*/;
    var p/*ByteArray*/;
    var pix/*int*/;
    var lim/*int*/;

    if (lengthcount < minpicturebytes) samplefac = 1;

    alphadec = 30 + ((samplefac - 1) / 3);
    p = thepicture;
    pix = 0;
    lim = lengthcount;
    samplepixels = lengthcount / (3 * samplefac);
    delta = samplepixels / ncycles;
    alpha = initalpha;
    radius = initradius;

    rad = radius >> radiusbiasshift;
    if (rad <= 1) rad = 0;

    for (i = 0; i < rad; i++) radpower[i] = alpha * (((rad * rad - i * i) * radbias) / (rad * rad));


    if (lengthcount < minpicturebytes) step = 3;

    else if ((lengthcount % prime1) != 0) step = 3 * prime1;

    else

    {

      if ((lengthcount % prime2) != 0) step = 3 * prime2;

      else

      {

        if ((lengthcount % prime3) != 0) step = 3 * prime3;

        else step = 3 * prime4;

      }

    }

    i = 0;

    while (i < samplepixels)

    {

      b = (p[pix + 0] & 0xff) << netbiasshift;
      g = (p[pix + 1] & 0xff) << netbiasshift;
      r = (p[pix + 2] & 0xff) << netbiasshift;
      j = contest(b, g, r);

      altersingle(alpha, j, b, g, r);

      if (rad != 0) alterneigh(rad, j, b, g, r); /* alter neighbours */

      pix += step;

      if (pix >= lim) pix -= lengthcount;

      i++;

      if (delta == 0) delta = 1;

      if (i % delta == 0)

      {

        alpha -= alpha / alphadec;
        radius -= radius / radiusdec;
        rad = radius >> radiusbiasshift;

        if (rad <= 1) rad = 0;

        for (j = 0; j < rad; j++) radpower[j] = alpha * (((rad * rad - j * j) * radbias) / (rad * rad));

      }

    }

  }

  /*
  ** Search for BGR values 0..255 (after net is unbiased) and return colour
  * index
  * ----------------------------------------------------------------------------
  */

  var map = exports.map = function map(b/*int*/, g/*int*/, r/*int*/)/*int*/

  {

    var i/*int*/;
    var j/*int*/;
    var dist/*int*/
    var a/*int*/;
    var bestd/*int*/;
    var p/*Array*/;
    var best/*int*/;

    bestd = 1000; /* biggest possible dist is 256*3 */
    best = -1;
    i = netindex[g]; /* index on g */
    j = i - 1; /* start at netindex[g] and work outwards */

  while ((i < netsize) || (j >= 0))

  {

    if (i < netsize)

    {

      p = network[i];

      dist = p[1] - g; /* inx key */

      if (dist >= bestd) i = netsize; /* stop iter */

      else

      {

        i++;

        if (dist < 0) dist = -dist;

        a = p[0] - b;

        if (a < 0) a = -a;

        dist += a;

        if (dist < bestd)

        {

          a = p[2] - r;

          if (a < 0) a = -a;

          dist += a;

          if (dist < bestd)

          {

            bestd = dist;
            best = p[3];

          }

        }

      }

    }

   if (j >= 0)
   {

     p = network[j];

     dist = g - p[1]; /* inx key - reverse dif */

     if (dist >= bestd) j = -1; /* stop iter */

     else 
     {

       j--;
       if (dist < 0) dist = -dist;
       a = p[0] - b;
       if (a < 0) a = -a;
       dist += a;

       if (dist < bestd)

       {

         a = p[2] - r;
         if (a < 0)a = -a;
         dist += a;
         if (dist < bestd)
         {
           bestd = dist;
           best = p[3];
         }

       }

     }

   }

  }

  return (best);

 }

 var process = exports.process = function process()/*ByteArray*/
 {

  learn();
  unbiasnet();
  inxbuild();
  return colorMap();

 }

 /*
 * Unbias network to give byte values 0..255 and record position i to prepare
 * for sort
 * -----------------------------------------------------------------------------------
 */

 var unbiasnet = function unbiasnet()/*void*/

 {

  var i/*int*/;
  var j/*int*/;

  for (i = 0; i < netsize; i++)
  {
   network[i][0] >>= netbiasshift;
   network[i][1] >>= netbiasshift;
   network[i][2] >>= netbiasshift;
   network[i][3] = i; /* record colour no */
  }

 }

 /*
 * Move adjacent neurons by precomputed alpha*(1-((i-j)^2/[r]^2)) in
 * radpower[|i-j|]
 * ---------------------------------------------------------------------------------
 */

 var alterneigh = function alterneigh(rad/*int*/, i/*int*/, b/*int*/, g/*int*/, r/*int*/)/*void*/

 {

   var j/*int*/;
   var k/*int*/;
   var lo/*int*/;
   var hi/*int*/;
   var a/*int*/;
   var m/*int*/;

   var p/*Array*/;

   lo = i - rad;
   if (lo < -1) lo = -1;

   hi = i + rad;

   if (hi > netsize) hi = netsize;

   j = i + 1;
   k = i - 1;
   m = 1;

   while ((j < hi) || (k > lo))

   {

     a = radpower[m++];

     if (j < hi)

     {

       p = network[j++];

       try {

         p[0] -= (a * (p[0] - b)) / alpharadbias;
         p[1] -= (a * (p[1] - g)) / alpharadbias;
         p[2] -= (a * (p[2] - r)) / alpharadbias;

         } catch (e/*Error*/) {} // prevents 1.3 miscompilation

      }

      if (k > lo)

      {

        p = network[k--];

        try
        {

          p[0] -= (a * (p[0] - b)) / alpharadbias;
          p[1] -= (a * (p[1] - g)) / alpharadbias;
          p[2] -= (a * (p[2] - r)) / alpharadbias;

        } catch (e/*Error*/) {}

      }

   }

 }

 /*
 * Move neuron i towards biased (b,g,r) by factor alpha
 * ----------------------------------------------------
 */

 var altersingle = function altersingle(alpha/*int*/, i/*int*/, b/*int*/, g/*int*/, r/*int*/)/*void*/ 
 {

   /* alter hit neuron */
   var n/*Array*/ = network[i];
   n[0] -= (alpha * (n[0] - b)) / initalpha;
   n[1] -= (alpha * (n[1] - g)) / initalpha;
   n[2] -= (alpha * (n[2] - r)) / initalpha;

 }

 /*
 * Search for biased BGR values ----------------------------
 */

 var contest = function contest(b/*int*/, g/*int*/, r/*int*/)/*int*/
 {

   /* finds closest neuron (min dist) and updates freq */
   /* finds best neuron (min dist-bias) and returns position */
   /* for frequently chosen neurons, freq[i] is high and bias[i] is negative */
   /* bias[i] = gamma*((1/netsize)-freq[i]) */

   var i/*int*/;
   var dist/*int*/;
   var a/*int*/;
   var biasdist/*int*/;
   var betafreq/*int*/;
   var bestpos/*int*/;
   var bestbiaspos/*int*/;
   var bestd/*int*/;
   var bestbiasd/*int*/;
   var n/*Array*/;

   bestd = ~(1 << 31);
   bestbiasd = bestd;
   bestpos = -1;
   bestbiaspos = bestpos;

   for (i = 0; i < netsize; i++)

   {

     n = network[i];
     dist = n[0] - b;

     if (dist < 0) dist = -dist;

     a = n[1] - g;

     if (a < 0) a = -a;

     dist += a;

     a = n[2] - r;

     if (a < 0) a = -a;

     dist += a;

     if (dist < bestd)

     {

       bestd = dist;
       bestpos = i;

     }

     biasdist = dist - ((bias[i]) >> (intbiasshift - netbiasshift));

     if (biasdist < bestbiasd)

     {

       bestbiasd = biasdist;
       bestbiaspos = i;

     }

     betafreq = (freq[i] >> betashift);
     freq[i] -= betafreq;
     bias[i] += (betafreq << gammashift);

   }

   freq[bestpos] += beta;
   bias[bestpos] -= betagamma;
   return (bestbiaspos);

 }

 NeuQuant.apply(this, arguments);
 return exports;
}

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion