Ember.js - robi to dobrze (struktura, zawiera, ogólne pytania)

Bawię się z ember.js i utknąłem jakoś odkrywając, jak zbudować strukturę we właściwy sposób. Mogę pójść za tymwszystkie przykłady, ale mam pewne problemy z ich połączeniem.

Używam require.js i kierownicy.

Moja struktura katalogów wygląda tak:

- app
- - controllers
- - css
- - helpers
- - lib
- - models
- - routes
- - templates
- - - partials
- - views

Mój application.js wygląda tak:

require.config({
  paths:{
    jquery:'lib/jquery-1.7.2',
    handlebars:'lib/handlebars',
    ember:'lib/ember',
    ember_data:'lib/ember-data',
    text:'lib/requireJS/text',
    md5:'lib/md5',
    spin:'lib/spin'
  },

  shim:{
    'ember':{
      deps:[ 'jquery', 'handlebars'],
      exports:'Ember'
    },
    'ember_data':{
      deps:[ 'ember'],
      exports:'DS'
    }
  },

  waitSeconds:15    
});

define('application'
    ,[
      // Routes
      'routes/app_router'

      // Controller
      ,'controllers/application_controller'

      // Views
      ,'views/application_view'
      ,'views/category/category_list_view'

      // Libraries
      ,'jquery'
      ,'handlebars'
      ,'ember'
      ,'ember_data'
      ,'spin'

    ]
    , function (

       // Router
       Router

       // Controller
      ,ApplicationController

       // Views
      ,ApplicationView
      ,CategoryListView

       // Models
      ,Category
      ,Product
    )
  {
    return Ember.Application.create({

       VERSION: '1.0.0'

      ,rootElement:'#main'

      // Load Router
      ,Router:Router

      // Load Controllers
      ,ApplicationController:ApplicationController

      // Load associated Views
      ,ApplicationView:ApplicationView
      ,CategoryListView:CategoryListView

      // Load Models
      ,Category:Category
      ,Product:Product

      //Persistence Layer,using default RESTAdapter in ember-data.js.
      ,store:DS.Store.create({
        revision:10
        ,adapter:DS.RESTAdapter.create({
           bulkCommit:false
          ,serializer:DS.Serializer.create({
            primaryKey:function (type) {
              return type.pk;
            }
          })
          ,mappings:{
            //categories:Category
          }
          ,namespace:'api'
          ,url: "https://example.org"
        })
      })

      ,ready:function () {

      }
    });
  }
);

Następnie mój kontroler aplikacji

define(
  'controllers/application_controller'
  ,['ember' ],
  function () {
    return Ember.Controller.extend({
      init: function() {
      }
    });
  }
);

Widok aplikacji:

define('views/application_view', [
    'text!templates/application.html',
    'ember'
  ],
  function(Application_markup) {
    return Ember.View.extend({
      template: Ember.Handlebars.compile( Application_markup ),
      elementId: 'container',
      didInsertElement: function() {
        this.$().hide().show("slow");
      }
    });
  }
);

I wreszcie szablon application.html

<div id="container">

  <div id="header">
    FOO BAR
  </div>

  <div id="navigation">
    {{outlet mainNavigation}}
  </div>

  <div id="content">

  </div>

  <div id="footer">

  </div>

</div>

Teraz próbuję dołączyć inny szablon do głównego szablonu aplikacji (lista_kategorii). Myślę, że albo muszę to zrobić w samym szablonie HTML, albo w widoku aplikacji - ale w przypadku tego drugiego nie wiem, jak skonfigurować / przeanalizować / powiązać więcej niż jeden szablon.

Jaka jest najlepsza praktyka budowania indywidualnych, niezależnych, modułowych szablonów i łączenia ich w całość? Gdzie dokładnie to powinno się stać? Czy jest to nawet niewłaściwe podejście do korzystania z ember.js?

Może ktoś z was może sprawić, że niektóre rzeczy będą dla mnie bardziej jasne. Dzięki.

EDYCJA # 1

app_router.js

define('routes/app_router',
  ['ember' ],
  function () {
    return Em.Router.extend({
      enableLogging:true, //useful for development
      /* location property: 'hash': Uses URL fragment identifiers (like #/blog/1) for routing.
       'history': Uses the browser's history.pushstate API for routing. Only works in modern browsers with pushstate support.
       'none': Does not read or set the browser URL, but still allows for routing to happen. Useful for testing.*/
      location:'hash',
      /*  location: 'history',
       rootURL:'/app',*/
      root:Ember.Route.extend({
        index:Ember.Route.extend({
          route:'/'

          /*,connectOutlets:function (router) {
            //Render application View ,sign in.
            v = router.get('applicationController').get('view');
            if (v) v.remove();
            App.router.get('applicationController').set('loggedin', false);

            router.get('applicationController').connectOutlet({name:'login', outletName:'loginform'});
            router.get('loginController').enterLogin();

          }*/
        })
        /*,contacts:Em.Route.extend({
          route:'/contacts',

          showContact:function (router, event) {
            router.transitionTo('contacts.contact.index', event.context);
          },

          showNewContact:function (router) {
            router.transitionTo('contacts.newContact', {});
          },
          logout:function (router) {

            jQuery.ajax({
              url:'/site/logout',
              type:'POST',
              success:function (response) {
                if (!response.authenticated) {
                  router.get('applicationController').set('loggedin', false).get('view').remove();
                  router.transitionTo('root.index', {});
                }
              }
            })
          },


          index:Em.Route.extend({
            route:'/',
            connectOutlets:function (router) {
              if (router.get('applicationController').get('loggedin'))
                router.get('applicationController').connectOutlet('contacts', App.store.findAll(App.Contact));
              else  router.transitionTo('root.index');
            }
          }),

          contact:Em.Route.extend({
            route:'/contact',
            index:Em.Route.extend({
              route:'/:contact_id',
              deserialize:function (router, urlParams) {
                return App.store.find(App.Contact, urlParams.contact_id);
                debugger;
              },

              showEdit:function (router) {
                router.transitionTo('contacts.contact.edit');
              },

              connectOutlets:function (router, context) {
                if (router.get('applicationController').get('loggedin'))
                  router.get('contactsController').connectOutlet('contact', context);
                else  router.transitionTo('root.index');
              }
            }),

            edit:Em.Route.extend({
              route:'edit',

              cancelEdit:function (router) {
                router.transitionTo('contacts.contact.index');
              },

              connectOutlets:function (router) {
                if (router.get('applicationController').get('loggedin')) {
                  var contactsController = router.get('contactsController');
                  contactsController.connectOutlet('editContact', router.get('contactController').get('content'));
                  router.get('editContactController').enterEditing();
                } else   router.transitionTo('root.index');
              },

              exit:function (router) {
                router.get('editContactController').exitEditing();
              }
            })
          }),
          newContact:Em.Route.extend({
            route:'/contacts/new',

            cancelEdit:function (router) {
              router.transitionTo('contacts.index');
            },

            connectOutlets:function (router) {
              if (router.get('applicationController').get('loggedin')) {
                router.get('contactsController').connectOutlet('editContact', {});
                router.get('editContactController').enterEditing();
              } else   router.transitionTo('root.index');
            },

            exit:function (router) {
              router.get('editContactController').exitEditing();
            }
          })
        })*/
      })
    });
  }
);

EDYCJA # 2

Zmieniłem router w następujący sposób, ale nic nie robi.

define('routes/apps_router', ['ember'],
  function () {
    return Em.Router.extend({
      enableLogging:true
      ,location:'hash'

     ,map: function (match) {
      match("/").to("CategoryList", function (match) {
        match("/").to("mainNavigation");
      });
    }

    ,root:Ember.Route.extend({
      index:Ember.Route.extend({
        route:'/'

        ,renderTemplates: function() {
          this.render('mainNavigation', {
            into: 'CategoryList'
          });
        }
      // ....
    });
  }
);

Pozdrawiam, Christopher

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion