Jak korzystać z AJAX w Shortcode WordPress?

Mam kod, aby wyświetlić losowy cytat. Jedna osoba napisała funkcję do wdrożenia tego wszystkiego. Ale dane aktualizacji z AJAX z jakiegoś powodu nie działają. Po naciśnięciu przycisku „Nowa wycena” nic się nie dzieje. Może ktoś wie dlaczego? Co należy poprawić w poniższym kodzie, aby po kliknięciu „Nowy cytat” załadowano nowy cytat?

PHP

/wp-content/themes/%your_theme%/js/ajax-load-quote.php

 <?php
 /* uncomment the below, if you want to use native WP functions in this file */
// require_once('../../../../wp-load.php');

 $array = file( $_POST['file_path'] ); // file path in $_POST, as from the js
 $r = rand( 0, count($array) - 1 );

 return '<p>' . $array[$r] . '</p>';
 ?>
Struktura HTML

W treści strony widżet lub plik szablonu:

<div id="randomquotes">
  <p>I would rather have my ignorance than another man’s knowledge,
    because I have so much more of it.<br />
    -- Mark Twain, American author & Playwright</p>
</div>
<a id="newquote" class="button" href="#" title="Gimme a new one!">New Quote</a>

Można to oczywiście dostosować do własnych upodobań, ale ze względu na ten przykład, właśnie z tym idziemy.
Wygenerujemy powyższe za pomocą krótkiego kodu.

JQuery

/wp-content/themes/%your_theme%/js/ajax-load-quote.js

function ajaxQuote() {
  var theQuote = jQuery.ajax({
    type: 'POST',
    url: ajaxParams.themeURI+'js/ajax-load-quote.php',
    /* supplying the file path to the ajax loaded php as a $_POST variable */
    data: { file_path: ajaxParams.filePath },
    beforeSend: function() {
      ajaxLoadingScreen(true,'#randomquotes');
    },
    success: function(data) {
      jQuery('#randomquotes').find('p').remove();
      jQuery('#randomquotes').prepend(data);
    },
    complete: function() {
      ajaxLoadingScreen(false,'#randomquotes');
    }
  });
  return theQuote;
}
/* Loading screen to be displayed during the process, optional */
function ajaxLoadingScreen(switchOn,element) {
  /* show loading screen */
  if (switchOn) {
    jQuery(''+element).css({
      'position': 'relative'
    });
    var appendHTML = '<div class="ajax-loading-screen appended">
      <img src="'+ajaxParams.themeURI+'images/ajax-loader.gif"
        alt="Loading ..." width="16" height="16" /></div>';
    if( jQuery(''+element).children('.ajax-loading-screen').length === 0 ) {
      jQuery(''+element).append(appendHTML);
    }
    jQuery(''+element).children('.ajax-loading-screen').first().css({
      'display': 'block',
      'visibility': 'visible',
      'filter': 'alpha(opacity=100)',
      '-ms-filter': '"progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(Opacity=100)"',
      'opacity': '1'
    });
  } else {
    /* hide the loading screen */
    jQuery(''+element).children('.ajax-loading-screen').css({
      'display': '',
      'visibility': '',
      'filter': '',
      '-ms-filter': '',
      'opacity': ''
    });
    jQuery(''+element).css({
      'position': ''
    });
  }
}
/* triggering the above via the click event */
jQuery('#newquotes').click( function() {
  var theQuote = ajaxQuote();
  return false;
});
functions.php

/wp-content/themes/%your_theme%/functions.php

function random_quote( $atts ) {
  /* extracts the value of shortcode argument path */
  extract( shortcode_atts( array(
    'path' => get_template_directory_uri() . '/quotes.txt' // default, if not set
  ), $atts ) );
  $array = file( $path );
  $r = rand( 0, count($array) - 1 );
  $output = '<div id="randomquotes">' .
      '<p>' . $array[$r] . '</p>' .
    '</div>' .
    '<a id="newquote" class="button" href="#" title="Gimme a new one!">New Quote</a>';
  /* enqueue the below registered script, if needed */
  wp_enqueue_script( 'ajax-quote' );
  /* supplying the file path to the script */
  wp_localize_script(
    'ajax-quote',
    'ajaxParams',
    array(
      'filePath' => $path,
      'themeURI' => get_template_directory_uri() . '/'
    )
  );
  return $output;
}
add_shortcode( 'randomquotes', 'random_quote');
/* register the js */
function wpse72974_load_scripts() {
  if ( ! is_admin() ) {
    wp_register_script(
      'ajax-quote', 
      get_template_directory_uri() . '/js/ajax-load-quote.js',
      array( 'jquery' ),
      '1.0',
      true
    );
  }
}
add_action ( 'init', 'wpse72974_load_scripts' );

Jak można zaktualizować zawartość strony za pomocą AJAX w WordPress?

questionAnswers(5)

yourAnswerToTheQuestion