Jak udostępnić plik pamięci wewnętrznej za pomocą klienta Gmail

Próbuję udostępnić mój wewnętrzny plik pamięci za pośrednictwem klienta Gmail na moim Moto Razr, ale za każdym razem, gdy wysyłałem na moje konto Gmail, dostałem wszystko oprócz załącznika.

W ten sposób wywołuję i uruchamiam gmail, dodając plik jako załącznik.

private void saveDaily() {
Intent intent = new Intent(android.content.Intent.ACTION_SEND_MULTIPLE);
intent.setType("text/plain");

intent.putExtra(Intent.EXTRA_EMAIL, new String[] { loadEmailAddress() });
intent.putExtra(Intent.EXTRA_SUBJECT, "Daily");
intent.putExtra(Intent.EXTRA_TEXT, "Daily Log");
intent.addFlags(Intent.FLAG_GRANT_READ_URI_PERMISSION);

ArrayList<Uri> uris = new ArrayList<Uri>();
uris.add(saveDaily2File("dailyRecord.txt"));
Log.d(TAG_D, "Size: " + uris.size());
intent.putParcelableArrayListExtra(Intent.EXTRA_STREAM, uris);
startActivity(Intent.createChooser(intent, "Send email"));
}

W ten sposób wdrażam mojego dostosowanego dostawcę treści.

public class SavedFileProvider extends ContentProvider {

private static final String TAG_D = "ContentProvider";
private static final HashMap<String, String> MIME_TYPES = new HashMap<String, String>();

static {
MIME_TYPES.put(".txt", "text/plain");
}

@Override
public String getType(Uri uri) {
String path = uri.toString();

for (String extension : MIME_TYPES.keySet()) {
  if (path.endsWith(extension)) {
  return (MIME_TYPES.get(extension));
  }
}

return (null);
}

@Override
public ParcelFileDescriptor openFile(Uri uri, String mode)
  throws FileNotFoundException {
Log.d(TAG_D, "openFile()");

File f = new File(getContext().getFilesDir(), uri.getPath());

Log.d(TAG_D, f.getAbsolutePath());
if (f.exists()) {
  return (ParcelFileDescriptor.open(f,
    ParcelFileDescriptor.MODE_READ_ONLY));
}

throw new FileNotFoundException(uri.getPath());
}

@Override
public Cursor query(Uri url, String[] projection, String selection,
  String[] selectionArgs, String sort) {
throw new RuntimeException("Operation not supported");
}

@Override
public Uri insert(Uri uri, ContentValues initialValues) {
throw new RuntimeException("Operation not supported");
}

@Override
public int update(Uri uri, ContentValues values, String where,
  String[] whereArgs) {
throw new RuntimeException("Operation not supported");
}

@Override
public int delete(Uri uri, String where, String[] whereArgs) {
throw new RuntimeException("Operation not supported");
}

private void copy(InputStream in, File dst) throws IOException {
FileOutputStream out = new FileOutputStream(dst);
byte[] buf = new byte[1024];
int len;

while ((len = in.read(buf)) > 0) {
  out.write(buf, 0, len);
}

in.close();
out.close();
}

@Override
public boolean onCreate() {
Log.d(TAG_D, "onCreate()");
File f = new File(getContext().getFilesDir(), "dailyRecord.txt");

if (!f.exists()) {
  AssetManager assets = getContext().getResources().getAssets();

  try {
  copy(assets.open("dailyRecord.txt"), f);
  } catch (IOException e) {
  Log.e("FileProvider", "Exception copying from assets", e);

  return (false);
  }
}
return (true);
}

}

Następnie dodaję następujące wiersze w moim pliku AndroidManifest.xml.

<provider
    android:name=".SavedFileProvider"
    android:authorities="Package Path here"
    android:exported="true"
    android:grantUriPermissions="true"
    android:multiprocess="true" >
</provider>

Ciekawe, czego tu brakuje.

Sprawdziłem link:Link1, Link2

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion