dodaj segmenty do wykresu rozproszonego

(to następujeggplot2 less Q za co otrzymałem miłą odpowiedź) - prowadząca do tego wątku:

Moja wiedza R jest dość ograniczona (przepraszam!)

Wykreślam rozproszenie za pomocą danych z danych tabeli1.

<code>data1<-NaRV.omit(data[,c(2,3,7,10)]) #(2=start, 3=end, 7=value, 10=type)
ylabs='E / A - ratio'
p1<-ggplot(data1, aes(x=start, y=value)) +
ylim(0,5) +
geom_point(shape=points, col=pointcol1, na.rm=T) +
geom_hline(aes(yintercept=1, col=linecol)) +
geom_smooth(method="loess", span=spanv, fullrange=F, se=T, na.rm=T) +
#
xlab(xlabs) +
ylab(ylabs)
</code>

Niektóre regiony nie mają danych (w tym jeden duży region w środku, ale także mniejsze dyskretne regiony), w których chciałbym narysować kolorowe segmenty na y = 0, aby zilustrować ten fakt

Połączyłem oba typy danych w jedną tabelę z kolumną etykiety # 10 = 'type' (treść dla scatter data = 'cnv' i dla no-data = 'nregion'). nregiony mają 0 w kolumnie wartości.

Jak mogę pobrać tylko dane „cnv” dla rozproszenia i tylko dane „nregion”, aby narysować segmenty; obie na tej samej fabule?

Znalazłem geom_segment:

<code>+ geom_segment(aes(x=data1$start, y=0, xend=data1$end, yend=0))
</code>

ALE nie znalazłem sposobu na podzbiór dla każdego pod-wykresu ggplot.

Dzięki

#### kontynuacja rozwiązania @gauden

Cześć @gauden Próbowałem twojego podejścia i to częściowo działało. Moim problemem jest to, że nie mogę podzielić moich danych tak ładnie, jak ty, używając] -1; 0], ponieważ moje nregiony są rozproszone (reprezentowane przez niebieskie kropki i linie na zdjęciu) i są różne dla każdego nowego wykresu, jak na tym zdjęciu:

W konsekwencji less przechodzi przez duży nregion jak poprzednio. Jak mogę zapobiec lessowi w regionach?

<code>#############################
## plot settings (edit below)
spanv<-0.1
pointcol1="#E69F00"
pointcol2="#56B4E9"
pointcol3="#009E73"
points=20
onecol="green"
colnreg="blue"
xlabs=paste(onechr, " position", " (loess-span=", spanv, ")", sep="")

##### end edit ##############

########################################################
## using the center coordinate of each segment and points

## prepare plot #1
# plot E / A - ratio
## draw loess average for cnv
## draw line for nregion
ylabs='E / A - ratio'
p1<-ggplot(chrdata, aes(x=start+1000, y=E.R, group=type, label=type)) +
ylim(0,5) +
geom_hline(aes(yintercept=1, col=onecol)) +
geom_point(data = chrdata[chrdata$type != 'nregion',], shape=points, col=pointcol2) +
geom_smooth(data = chrdata[chrdata$type != 'nregion',], method="loess", span=spanv) +
geom_point(data = chrdata[chrdata$type == 'nregion',], col=colnreg) +
geom_segment(data = chrdata[chrdata$type == 'nregion',], aes(x=start, y=E.R, xend=end, yend=E.R), colour=colnreg, linetype=1, size=1) +
xlab(xlabs) +
ylab(ylabs)
</code>

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion