NSImage do NSBitmapImageRep

Jak przekonwertować NSImage na NSBitmapImageRep? Mam kod:

- (NSBitmapImageRep *)bitmapImageRepresentation
{
  NSBitmapImageRep *ret = (NSBitmapImageRep *)[self representations];

  if(![ret isKindOfClass:[NSBitmapImageRep class]])
  {
    ret = nil;
    for(NSBitmapImageRep *rep in [self representations])
      if([rep isKindOfClass:[NSBitmapImageRep class]])
      {
        ret = rep;
        break;
      }
  }

  if(ret == nil)
  {
    NSSize size = [self size];

    size_t width     = size.width;
    size_t height    = size.height;
    size_t bitsPerComp  = 32;
    size_t bytesPerPixel = (bitsPerComp / CHAR_BIT) * 4;
    size_t bytesPerRow  = bytesPerPixel * width;
    size_t totalBytes  = height * bytesPerRow;

    NSMutableData *data = [NSMutableData dataWithBytesNoCopy:calloc(totalBytes, 1) length:totalBytes freeWhenDone:YES];

    CGColorSpaceRef space = CGColorSpaceCreateWithName(kCGColorSpaceGenericRGB);

    CGContextRef ctx = CGBitmapContextCreate([data mutableBytes], width, height, bitsPerComp, bytesPerRow, CGColorSpaceCreateWithName(kCGColorSpaceGenericRGB), kCGBitmapFloatComponents | kCGImageAlphaPremultipliedLast);

    if(ctx != NULL)
    {
      [NSGraphicsContext saveGraphicsState];
      [NSGraphicsContext setCurrentContext:[NSGraphicsContext graphicsContextWithGraphicsPort:ctx flipped:[self isFlipped]]];

      [self drawAtPoint:NSZeroPoint fromRect:NSZeroRect operation:NSCompositeCopy fraction:1.0];

      [NSGraphicsContext restoreGraphicsState];

      CGImageRef img = CGBitmapContextCreateImage(ctx);

      ret = [[NSBitmapImageRep alloc] initWithCGImage:img];
      [self addRepresentation:ret];

      CFRelease(img);
      CFRelease(space);

      CGContextRelease(ctx);
    }
  }


  return ret;
}

Działa, ale powoduje wycieki pamięci. Przynajmniej kiedy używam go z ARC. Za pomocąinitWithData:[nsimagename TIFFRepresentation] nie działa poprawnie. Przedstawienia niektórych obrazów nie są dobre. Myślę, że zależy to od formatu i przestrzeni kolorów obrazu. Czy istnieją inne sposoby osiągnięcia tego celu?

Wynik zmrwalker sugerowane rozwiązanie:

Oryginalny obraz:

Konwersja na bitmapimagerep i powrót do obrazu 1 raz:

Konwersja na bitmapimagerep i powrót do obrazu 3 razy:

Jak widać obraz robi się ciemniejszy za każdym razem po konwersji na NSBitmapImageRep

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion